Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 08 Октомври 2012

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на концепция за проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
Дата на провеждане на общественото обсъждане – 15.10.2012 г. /понеделник/ от 17.00 часа.
Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор - Кърджали
Насоките за кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” са публикувани на Единния информационен портал www.eufuns.bg и на страницата на ОП „Регионално развитие” www.bgregio.eu
Желаещите, могат да се запознаят с насоките за кандидатстване по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” и на място в отдел “Управление на проекти”, сграда на Бизнесинкубатор, град Кърджали /двора на СОУ “Отец Паисий”/ до 16.30 ч. на 15.10.2012 г., /понеделник/ .
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „Управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища и предложения се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища и предложения се приемат лично или по пощата до 16.00 ч. на 15.10.2012 г./понеделник/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.00 часа на 15.10.2012 г.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на Община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Схема BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” - изисквания за кандидатстване


 Прочитания: 1552 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign