Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за обществено обсъждане

 03 Декември 2012

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на идея за обемно-пространствено решение на Парк „Арпезос – север” – ІІІ етап, който е включен като обект в проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда.

Дата и място на провеждане на общественото обсъждане – 10.12.2012 г. /понеделник/ от 17.30 часа в залата на Бизнесинкубатор - Кърджали
Идеята за обемно-пространствено решение на Парк „Арпезос – север” – ІІІ етап е публикувана и на интернет страницата на Община Кърджали www.kardjali.bg, в раздел „Актуално”. Желаещите, могат да се запознаят с идеята и на място в отдел “Архитектура и устройство на територията”, стая 201, в Община Кърджали до 16:30 часа на 10.12.2012 г., /понеделник/.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „Управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища и предложения се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Становища и предложения се приемат лично или по пощата до 16.00 часа на 10.12.2012 г./понеделник/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.00 часа на 10.12.2012 г.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на Община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1615 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign