Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 17

 07 Декември 2012

П О К А Н А
№ 17

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 13.12.2012 г. / четвъртък / от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на обществен посредник на Община Кърджали.
2. Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Кърджали за 2012 г.
3. Приемане на приоритетни Зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали, за одобрение по схема BG161PO001/1.4-07/2010 «Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие» за финансиране на проекти за градско развитие по линия на Структурните фондове през следващия програмен период.
4. Отмяна на част от Решение №229, прието с Протокол №13 от заседание на Общински съвет – Кърджали проведено на 14.09.2012 г.
5. Поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение № 200/ 28.06.2012 г., прието с Протокол №11 от заседание на Общински съвет – Кърджали.
6. Поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение № 248/ 12.10.2012 г., прието с Протокол №14 от заседание на Общински съвет – Кърджали.
7. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали.
8. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
9. Удължаване срока на договор за управление на управителя на „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД гр.Кърджали.
10. Определяне на пазарни оценки на имоти – общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г. Даване на съгласие за продажба и определяне начина на продажба на имотите.
11. Определяне на пазарни оценки на имоти – общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2012 г. Даване на съгласие за продажба и определяне начина на продажба на имотите.
12. Даване на съгласие за предоставяне под наем на части от имот публична общинска собственост представляващи: Помещения, находящи се в сградата на кметство с. Чифлик, Община Кърджали.
13. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” АД Пловдив за изграждане на трансформаторен пост в общински поземлен имот с №501.65.3, находящ се в урбанизираната територия на с.Гняздово, общ.Кърджали и определяне на пазарна оценка на правото на строеж.
14. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” АД Пловдив за изграждане на трансформаторен пост в общински УПИ ІV-ТП, кв.12 по ПУП на с.Ястреб, общ.Кърджали и определяне на пазарна оценка на правото на строеж.
15. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел трасе до имот с №000303 и имот с №000304 през полски път с № 000009 – публична общинска собственост по КВС на землище с.Пъдарци, общ.Кърджали на „АГОНА 2001” ООД гр.Асеновград за инвестиционни намерения.
16. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасе до имот с №202 кадастрален район 26 през полски път с № 26.8 – публична общинска собственост по Плана на новообразувани имоти на зона по §4 ЗЗП – 28 в землище гр.Кърджали на Векил Асенов Солакчиев и Роберт Ясенов Солакчиев за инвестиционни намерения.
17. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот 010018 през полски път с № 010004 - публична общинска собственост по КВС на землище с. Глухар, общ.Кърджали на Джемил Ахмед Якуб за инвестиционни намерения.
18. Даване на предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план за промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи имот № 000202 и имот № 000273, находящи се в землище Зимзелен, Община Кърджали.
19. Определяне границите на зоните за населените места от І до V категория на територията на Община Кърджали.
20. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план към обект: Газоснабдяване на гр.Кърджали, подобект: Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на гр.Кърджали. Изразяване на съгласие за учредяване право на прокарване през общински имоти, които попадат в трасето на Подробен устройствен план – парцеларен план към обект: Газоснабдяване на гр.Кърджали, подобект: Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на гр.Кърджали.
21. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулирани поземлени имоти №№ 000033, 000040 и 000041 по картата за възстановена собственост в землището на с.Старо място, общ.Кърджали.
22. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулирани поземлен имот №012043 по картата за възстановена собственост в землището на с.Бяла поляна, общ.Кърджали.
23. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №40909.21.4 по кадастралната карта на гр.Кърджали.
24. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №000238 по картата за възстановена собственост в землището на с.Невестино, общ.Кърджали.
25. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №000453 по картата за възстановена собственост в землището на с.Царевец, общ.Кърджали.
26. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №40909.310.6 по кадастралната карта на гр.Кърджали.
27. Създаване на доброволни формирования за предоставяне или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
28. Отпускане на финансови средства за работно и униформено облекло на работниците и служителите, финансирани от Общинския бюджет.
29. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
30. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1849 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign