Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Фирма „Кауфланд” ще строи първия МОЛ на Кърджали

 19 Декември 2012

Водещата фирмата за търговия с хранителни стоки в Европа „Кауфланд” спечели търга на община Кърджали за продажба на терен в кв. Студен кладенец с площ от 13 305 кв.м. Тя бе една от двете фирми, закупили тръжни книжа за обявения за днес публичен търг с тайно наддаване.
В крайна сметка в посоченият час за началото на търга 10,00 се явиха само представителите на „Кауфланд”. След изчакване до определеното време и неявяване на вторият кандидат за спечелил търга комисията обяви единствения участник, а именно „Кауфланд”, съобщи зам.-кмета на община Кърджали Юсеин Ахмед.
Първоначално обявената тръжна цена за обекта беше 2 955 000 лева. Новите собственици го придобиха като наддадоха до 2 960 000лв. без ДДС.
Те са заявили намерение след издаването на съответното разрешение за строеж от страна на община Кърджали, голям магазин с площ от 2400 кв.м. да бъде построен в рамките на 6 месеца.
Заместник-кметът Юсеин Ахмед прогнозира, че след успешното провеждане на търга и заявените намерения на „Кауфланд” до края на 2013 година Кърджали ще има своя първи МОЛ.
След спечелването на днешния търг фирма Кауфланд става собственик на УПИ VII – 6236, кв. 237 по ПУП на гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”, отреден за търговия и обществено обслужване, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.264 с площ 13 305 кв.м., ведно с построените в него едноетажна масивна сграда с идентификатор 40909.119.264.1 със застроена площ 1 035 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид обитаване и подлежащите за събаряне сгради: сграда с идентификатор 40909.119.264.2 със застроена площ 307 кв.м; сграда с метална конструкция с идентификатор 40909.119.264.3 със застроена площ 555 кв.м.; сграда с метална конструкция с идентификатор 40909.119.264.4 със застроена площ 222 кв.м. и сграда пристройка към нея с идентификатор 40909.119.264.5 със застроена площ 27 кв.м. по Кадастралната карта на гр. Кърджали. Прочитания: 2802 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign