Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 03 Януари 2013

П О К А Н А
№ 1

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 09.01.2013 г. / сряда / от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на обществен посредник на Община Кърджали.
2. Приемане на план-график за заседанията на Общинския съвет през 2013 г.
3. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2012г.
4. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кърджали през 2013 г.
5. Приемане на План за действие на Община Кърджали в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
6. Удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Спортна зала, находящ се в Спортен комплекс „Арпезос”, гр. Кърджали.
7. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел трасе до имот с №000303 и имот с №000304 през полски път с № 000009 – публична общинска собственост по КВС на землище с.Пъдарци, общ.Кърджали на „АГОНА 2001” ООД гр.Асеновград за инвестиционни намерения.
8. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасе до имот с №202 кадастрален район 26 през полски път с № 26.8 – публична общинска собственост по Плана на новообразувани имоти на зона по §4 ЗЗП – 28 в землище гр.Кърджали на Векил Асенов Солакчиев и Роберт Ясенов Солакчиев за инвестиционни намерения.
9. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот 010018 през полски път с № 010004 - публична общинска собственост по КВС на землище с. Глухар, общ.Кърджали на Джемил Ахмед Якуб за инвестиционни намерения.
10. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Халибрям Османов Юсеинов с признато право на собственост в землището на с. Пеньово, община Кърджали.
11. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Салибрям Мюмюнов Сюлейманов с признато право на собственост в землището на с. Кьосево, община Кърджали.
12. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1773 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign