Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

 04 Януари 2013

Във връзка с общественото обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за реализиране на инвестиционно предложение: "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди" на "Горубсо - Кърджали" АД, гр. Кърджали.
Община Кърджали изразява своята загриженост във връзка със златодобива в центъра на град Кърджали. През последните 10 години са провеждани множество обществени обсъждания, касаещи развитието на общината. Всички обсъждания са били в извънработно време, за да може те да бъдат реални и достъпни. За провеждането на реално обществено обсъждане Кмета на Община Кърджали, съгласно писмо с изх. № 53-00-1441-(1)/05.12.2012г., е предложил промяна за мястото на провеждането му, предвид очаквания обществен интерес, за да се осигури възможност за участие на всички заинтересовани институции, експерти и граждани. С оглед големия обществени интерес, предизвикан от темата на обсъждането следва да се подчертае тенденциозността в избора на мястото и времето за провеждане на същото. Всяка нормална логика при провеждане на мероприятия от такъв обществен интерес следва да осигури възможност на всеки един гражданин, желаещ да участва в общественото обсъждане.
Насроченото за днес / 04.01.2013г./ обществено обсъждане , въпреки неудобния час предизвика интереса на представители на институции, общински съветници, експерти и граждани, но неподходящо избраната зала ограничи присъствието им. Задължение и отговорност на възложителя на ОВОС е да осигури подходящи условия за провеждане на общественото обсъждане и дискутиране на изготвената оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение. Според Община Кърджали е немислимо да се проведе обществено обсъждане без присъствието на представител на РИОСВ - Хасково като заинтересована страна, отговорна за спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда.
Община Кърджали ще участва със свои представители в реално обществено обсъждане само при спазване и осигуряване участието и гарантиране интересите на всички жители на община Кърджали, а не обществено обсъждане манипулиращо процедурата в полза на инвеститора.


 Прочитания: 1471 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign