Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А №3

 24 Януари 2013

П О К А Н А
№3

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 30.01.2013 г. / сряда / от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчет на Местната комисия по чл.8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ за дейността ú през 2012 г. и утвърждаване на план-сметка за 2013 г.
2. Приемане на отчет за дейността на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр.Кърджали по изпълнение на Програмата за финансова стабилизация на дружеството за периода 01.07.2012 – 31.12.2012 г.
3. Приемане на отчет за дейността на Обществения посредник за 2012 г.
4. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали и неговите Постоянни комисии за периода 03.11.2011 г. – 31.12.2012 г.
5. Изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали.
6. Изменение на Решение №14/09.01.2013 г. на Общински съвет – Кърджали, за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
7. Поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение № 48 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 20.02.2012 г.
8. Даване на съгласие за членство на Община Кърджали в Сдружение „Бизнес инкубатор -2003”.
9. Удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Помещения, находящи се в сградата на бивш Градски съвет, ул. „Отец Паисий” № 3, гр. Кърджали.
10. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №137 кадастрален район 316 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали.
11. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулирани поземлени имоти №40909.13.117 и №40909.13.78 по кадастралната картата на гр.Кърджали.
12. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на квартали с №№ 161, 162, 182, 183, 186, 195, 196, 197, 198 и 270 на ж.к. “Възрожденци”- ІІІ част, гр. Кърджали.
13. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №010058 по картата за възстановена собственост в землището на с.Прилепци, общ.Кърджали.
14. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулирани поземлени имоти №032014 и №032013 по картата за възстановена собственост в землището на с.Широко поле, общ.Кърджали.
15. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
16. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
17. Предложение за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Кърджали.
18. ПИТАНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1702 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign