Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 20 Февруари 2013

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА"

ДОГОВОР №BG051PO001-5.1.04-0145-С0001
ПРОЕКТ „ЧРЕЗ ПОДКРЕПА КЪМ ПРОМЯНА”


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ОБЯВА


От 25 февруари 2013 г. до 22 март 2013 г., от 14 до 16.30 часа, в стая 113 на община Кърджали, ще се приемат заявления от кандидат-потребителите, желаещи да ползват предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда и кандидатите за специалист в социална услуга и домашен санитар.


ОБЩА ЦЕЛ:
Развитие и усъвършенстване на социалните услуги, предоставяни в домашна среда от Община Кърджали, чрез създаване на устойчив иновативен модел за осигуряване на достоен живот за лица, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1.Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж за предоставяне на иновативни услуги, насочени към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лицата от целевата група.
2.Утвърждаване и развитие на децентрализиран модел за предоставяне на услуги в домашна среда.
3.Създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработни лица.
4.Подкрепа на семейства, в които има лице с трайно увреждане и даване на възможност за професионално развитие на неговите членове, както в социалната сфера, така и на свободния пазар.
5. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от подкрепа.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
1. Организация и управление на проекта.
2. Определяне, оборудване и обзавеждане на помещение за Звено за услуги в домашна среда. Доставка на материали и консумативи за обезпечаване дейността на звеното.
3.Кандидатстване, подбор и назначаване на персонал за управление на Звено за услуги в домашна среда и персонал за предоставяне на услугите.
4. Организиране и провеждане на въвеждащо и надграждащи обучения.
5.Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на социалните услуги.
6. Предоставяне на почасови социални услуги от Звено за услуги в домашна среда.
7. Информиране и публичност.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:
- 34 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
- 68 лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- 12 възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

ПОЧАСОВИ УСЛУГИ, ПРЕДАСТАВЯНИ ОТ ЗВЕНОТО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА:
- Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост;
- Дейности за социална подкрепа и социално включване;
- Комунално-битови дейности;


ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТА: 213 468,95 лева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 16 месеца - от 01.02.2013 г. до 31.05.2014 г.


Необходими документи за кандидат-потребители, желаещи да ползват предоставяните услуги от Звено за услуги в домашна среда:
заявление (по образец);
документ за самоличност (копие);
за дете - удостоверение за раждане (копие) и документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие);
документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие);
експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, ЛКК и други актуални медицински документи (копие), с които да се удостовери здравословното им състояние;
декларация, че към момента на кандидатстването не ползва други социални услуги по национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред;
пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично.

За всички лица, подали заявление, ще се извърши оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане”-Кърджали, съгласно разработена Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ “Помощ в дома”, утвърдена със Заповед № РД 01-401 от 02.04.2012 г. от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

ЛИЦАТА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ЗАПЛАЩАТ МЕСЕЧНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА в размер на 0,20 лв. на час съгласно чл.54, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.


Кай може да кандидатства за работа в Звено за услуги в домашна среда?
 Само безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Необходими документи за кандидатите за работа в Звено за услуги в домашна среда - специалист в социална услуга и домашен санитар:
заявление /по образец/;
автобиография;
копие от документ за завършено образование;
служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”;
свидетелство за съдимост;
декларация за завършен курс на обучение;
копие на удостоверение/сертификат за обучение по сходни програми/проекти.


АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:

Община Кърджали
Дирекция “Хуманитарни дейности”
бул. България № 41
етаж 1, стая 113
гр.Кърджали
тел. 0361/67 387


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.”Инвестира във вашето бъдеще!


 Прочитания: 1716 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign