Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Започна набирането на кандидати за доброволци

 26 Февруари 2013

О Б Я В А

С цел предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, на основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия/ЗЗБ/ и Решение № 274 от 13.02.2013 г. на Общинския съвет, кмета на Община Кърджали набира кандидати за сформиране на доброволни формирования на територията на общината.
Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система(ЕСС).
Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, което е сключило договор с кмета на общината по реда на ЗЗБ.
За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, доброволецът се смята в неплатен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, който му се признава за служебен или трудов стаж.
За времето на участие в мероприятията, лицето получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет.

Необходими документи за регистрация на доброволеца:
- Заявление по образец;
- Декларация, че е съгласен трите имена и ЕГН да бъдат обработени за целите на регистъра;
- Копие от лична карта;
- Медицинско свидетелство;
- Свидетелство за съдимост.
Място за подаване на документи стаи 601 и 602 в сградата на общинска администрация.

Допълнителна информация може да получите всеки работен ден на телефони 0361/67 332; 67 334.

КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: инж.ХАСАН АЗИС
 Прочитания: 1234 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign