Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 27 Февруари 2013


П О К А Н А
№4

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на

05.03.2013 г. /вторник/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 г.
2. Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г.
3. Приемане на отчет за изпълнението на плана за приватизация за 2012 г.
4. Изключване на „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД гр.Кърджали от списъка на общинското участие на обектите, общинска собственост, които ще се обявяват за приватизация по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
5. Изключване от списъка на обектите – общинска собственост, които ще се обявяват за приватизация и закриване на процедурата за приватизация на Топлоелектрическа централа в район „Горубсо”, гр.Кърджали.
6. Приемане на план за приватизация за 2013 г.
7. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2012 г.
8. Приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2013 г.
9. Приемане на годишен план за паша. Даване на съгласие за предоставяне на общински мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2013 г.
10. Приемане на уточнения годишен План и Отчет за изпълнението и приключване на Бюджета на Община Кърджали за 2012 г.
11. Приемане на Бюджета за 2013 г. на Община Кърджали.
12. Приемане на бизнес програма за периода 2013-2015г. на общинско търговско дружество „Озеленяване, чистота и благоустройство“ ЕООД гр. Кърджали.
13. Даване съгласие за предоставяне под наем на обекти публична общинска собственост.
14. Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на “ВиК” ООД гр. Кърджали.
15. Даване на съгласие за членство на Община Кърджали в Сдружение „Бизнесинкубатор -2003”.
16. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/033 „Перперикон – дом на богове и хора”
17. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулирани поземлени имоти:
- с №1672 кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали.
- с №1459 кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали.
- с №1390 кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали.
- с №020053 по картата за възстановена собственост в землището на с.Сипей, общ.Кърджали.
- с №40909.3.11, №40909.3.13 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, и имот №000239 по КВС в з-ще на с.Опълченско, общ. Кърджали.
- с №000229 по картата за възстановена собственост в землището на с.Брош, общ.Кърджали.
18. Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на община Кърджали.
19. Приемане на Отчет изпълнение на Програмата за закрила на детето за 2012 г. и Общинска Програма за закрила на детето за 2013г.
20. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали през 2012 г.
21. Приемане на Общински план за младежта през 2013 година в Община Кърджали.
22. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Повет.
23. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
24. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1665 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.