Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за обществено обсъждане

 28 Февруари 2013

ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнението на BG161PO001/1.4-07/2010/017 "Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на
Обществено обсъждане за идентифициране и предложения на проектни идеи, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за следващия програмен период 2014-2020 г.

Срещата ще се проведе на 04 март (понеделник) от 17:30 ч. в залата на „Бизнес инкубатор” гр. Кърджали, ул. Отец Паисий 12.

Надяваме са на Вашето присъствие и активно участие.


С уважение,
инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали
Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/017" Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Още снимки
 Прочитания: 1086 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign