Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Дъга от детски светове

 04 Март 2013

Своеобразна Дъга от детски светове и много усмивки ще грее в продължение на 11 месеца в Оздравителна детска градина „Дъга” – гр. Кърджали.
„Дъга от детски светове” е наименованието на проекта, с който детската градина спечели финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешлите ресурси” и Европейски социален фонд 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на общата стойност на проекта: 50 172.78 лева.
Основната цел на проект BG051PO001-4.1.05-0157 „Дъга от детски светове” е чрез допълнителни занимания и дейности с децата от етническите малцинства да се създадат условия за равен достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата им успешна социална интеграция и реализация. Специфичните цели на проекта са:
1. Да се повиши качеството на образование и възпитание в ОДГ “Дъга” гр. Кърджали чрез създаването на нови учебно-познавателни и комуникационни форми;
2. Да се утвърди детската градина като институцията, която е призвана да даде шанс на всяко дете да се изяви, да знае своя корен, да се гордее с културното богатство на родния си край и да се съдейства за интегрирането на младите хора под мотото на Европейския съюз – „Единни в многообразието”;
3. Да се формира у децата система от общовалидни ценности, позитивно отношение към Другия и неговата култура;
4. Да се повиши готовността на децата от етническите малцинства за постъпване в първи клас чрез допълнителна подготовка под различна форма;
6. Да се повиши професионалната подготовка на педагогическите специалисти в детската градина за работа в интеркултурна среда и работа с деца-билингви;
7. Да се засили и стимулира мотивацията на децата и родителите от етническите малцинства за пълноценно включване в учебно – възпитателния процес и редовно присъствие на децата в учебните занятия.
Основните дейности, които ще се реализират при изпълнението на проекта са:
1. Създаване и дейност на 5 клуба по интереси: клуб „Приятели на театъра”, клуб „Заедно да пеем и танцуваме”, клуб „Палитра”, клуб „Обичам природата” и клуб „Знам и мога”;
2. Обучение на педагогическия персонал за работа в мултикултурна среда и за работа с деца-билингви;
3. Съвместни познавателни дейности: посещения на зоологическа градина – Стара Загора, на Етнографски ареален комплекс - Златоград и на детска театрална постановка в ДКТ „Димитър Димов” – Кърджали;
4. Организиране на тематични празници, изложби и състезания с участието на родители за представяне на наученото в клубовете по интереси и съвместно отбелязване на празници и обичаи на различните етноси;
5. Закупуване на различни материали, учебници, учебни помагала, консумативи и оборудване, необходими за дейностите на проекта и за подобряване на вътрешната среда в детската градина;
7. Публичност на проекта – отразяване на дейностите по проекта в местните медии – вестници, интернет сайтове и др.;
Един от очакваните ефекти, който се цели с проекта, е деца и родители да разберат, че всеки етнос и всяка общност имат своето културно богатство и то трябва да се цени и уважава, защото „Ние сме родени, за да живеем съвместно: нашето общество е свод от камъни, който би се срутил, ако единият не поддържаше другия.” /Сенека – римски философ и обществен деец/!


Инвестира във вашето бъдеще!

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. ОДГ „Дъга” - Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или МОМН.” Прочитания: 1831 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign