Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Наредба регламентира паркирането на автомобили на инвалиди

 05 Март 2013

Престоя и паркирането на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Кърджали вече са регламентирани в Наредба, гласувана днес на заседанието на Общински съвет Кърджали.
С Наредбата се уреждат условията и редът за обособяване на местата, определени за превозните средства, обслужващи лица с увреждания. Тя ще се прилага на цялата територия на Община Кърджали и по отношение на всички обозначени места за паркиране от лица с увреждания, независимо от техния стопанин.
С новия нормативен документ се регламентира и условията и реда, по които ще става издаването на карта за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания. Картата ще се издава от Кмета на общината по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. и съдържа задължителна информация. Нейни притежатели ще стават лица, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, съгласно §1, т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.
В изпълнение на социалната политика на община Кърджали издаването на картите ще бъде безплатно. Те обаче трябва да бъдат връщани в отдел „Социални дейности, здравеопазване, спорт и туризъм” в Община Кърджали веднага след промяна на обстоятелствата или смърт.
С новата Наредба се дефинират и правилата за използване на улеснение при паркиране на превозни средства обслужващи лица с увреждания, както и административно наказателната отговорност, която носят нарушителите й.
Санкцията за използване на карта за паркиране за лице с увреждане, която е издадена за другиго е в размер 200 лева. Толкова ще бъдат глобявани и лица, които престояват или паркират в нарушение на обозначено за инвалиди място.
Лице с увреждане пък, което не притежава карта за престой и паркиране на превозно средство по образец, а използва други документи и знаци за обозначаване на превозното средство, ще бъде наказвано с глоба до 50 лева.


 Прочитания: 3225 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign