Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прес-съобщение

 07 Март 2013

Как се формират общински политики на различни нива? Какви са моделите за развитие на дългосрочно междусекторно партньорство между заинтересованите страни при формирането на общински политики и доколко е важен мониторинга след въвеждането им? Това бяха част от въпросите дискутирани в рамките на конференция на тема „Формиране на общински политики“.
Тя се проведе на 6 март в конферентната зала на хотел „Кърджали” и бе организирана по проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А-10-13-22, финансиран по подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" на Оперативна програма „Административен капацитет", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3
Във форума участие взеха 60 представители на общини от Област Кърджали и от страната, съветници от Общински съвет- Кърджали и представители на неправителствени организации, а модератор бе Николай Колев, експерт на „Бефт” ООД.
Преди да стартира работата по отделните панели и дискусиите по тях, обръщение към участниците направи кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. В него той подчерта, че с изпълнението на този проект община Кърджали прави още една крачка в подготовката си за изпълнението на всички приоритети през следващият планов период. „Правейки анализ на сегашното състояние и на общинната ние ще отчетем всички слаби и силни страни и ще можем правилно да дефинираме посоката на нашата работа”, коментира инж. Азис.
„Смело мога да твърдя , че това е един много добър проект и специално искам да поздравя екипа и ръководителя на проекта за успешното му реализиране”, заяви още градоначалникът.
Конференцията на тема „Формиране на общински политики” продължи с презентация на ръководителя на проекта “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” Сезгин Бекир. Той представи основните резултати постигнати до момента по проекта. Сред тях са организиране и провеждане на изнесено обучение, изготвяне на междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2006-2010 г., изследване и анализ на социално –икономическо развитие на общината за периода 2005-2010г и разработване на SWOT анализ. Говорейки за идеята на проекта и за полезността му г-н Бекир подчерта:
„Не може да има добра общинска политика, ако в нея не са включени трите основни заинтересовани страни, които ние формулирахме като част от дейностите в нашият проект. Идеята на проекта е да се опитаме да покажем на всички хора, живеещи на територията на нашата общината, че общинската политика не е политика, която се формира в коридорите и стаите на общинска администрация, а това е политика, която се формира в процес на обсъждане, консултиране, дискусия и обратна връзка за всички онези неща, които кметът на общината или общинска администрация, респективно общинският съвет, предлагат на обществото с цел развитието на община Кърджали. Идеята на проекта е да се получи едно добро взаимодействие между общинските съветници в Общински съвет Кърджали, общинска администрация и представители на неправителствените организации, така наречените структури на гражданското общество, които да изградят механизми за взаимодействие между тях по такъв начин, че всяко едно нещо, което се предлага като политика за развитието на община Кърджали да бъде дискутирано, консултирано и да бъде по-добро, отколкото ако се остави само на решението на ограничен кръг хора и то предимно администрация. Защото много често виждането на администрацията е едно, а потребностите на хората други. Резултатите от този проект ни дават един инструментариум, за да може от тук нататък общинска администрация да работи така, че да може да консултира своите политики.”
В рамките на конференцията бяха представени и много добри практики при формирането на общински политики. Сред тях е тази на Сдружение „Толерантност”, визираща публично-частните партньорства, възможностите и перспективите, които те дават, както и съществуващите рискове.
Интерес предизвика и представянето на темата „Национална асоциация на секретарите на общини в Р България –партньор при формиране и реализация на общински политики”, за която говори изпълнителният директор на Асоциацията Васил Панчаров. Особено внимание той обърна на участието на представители на организацията в подготовката на експертни становища и участието им в експертни групи за изменение и допълнение в нормативната уредба, касаеща правата и задълженията на местната власт. В този аспект той коментира и връзката между политиката и публичните политики.
В рамките на конференцията своя опит споделиха и г-жа Нели Стайкова – секретар на Община Троян, изпълнителния директор на Асоциацията на Родопските общини - г-жа Златка Николова, председателят на УС на АРИРИ –Кърджали - Румен Генов, председателят на Съвета на Фондация Арт движение Кръг” Радост Николаева и председателят на УС на „Сдружение инициатива за развитие - Кърджали решава” Росица Средкова, които коментираха патньорствата на местно ниво и добрите практики при взаимодействието между неправителствените организации и общината и за формиране на политики в различни сфери със заинтересовани страни.
Със своя презентация се представи и Татяна Дикова председател на УС на Сдружение за психосоциална рехабилитация „Орфей”, която говори за работата на едноименният Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Още снимки
 Прочитания: 1758 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign