Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 14 Март 2013

Община Кърджали реализира проект BG 051PO001-5.1.04-0145-C0001 ”Чрез подкрепа към промяна”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома".
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
От 25 февруари 2013 г. до 22 март 2013 г., от 14 до 16.30 часа, в стая 113 на община Кърджали, се приемат заявления от кандидат-потребителите, желаещи да ползват предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда и кандидатите за специалист в социална услуга и домашен санитар.

Напомняме на гражданите на община Кърджали, че последния срок за подаване на документи е 22.03.2013г. и след тази датата няма да се приемат и обработват подадени заявления.
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане. ”


Инвестира във вашето бъдеще!


 Прочитания: 1695 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign