Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 19 Март 2013

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И


На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 211 от 13.03.2013г. на Кмета на Община Кърджали,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За избор на Координатор на Звеното за управление на проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C062, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз, при следните условия:

Минимални изисквания:
- висше образование – степен бакалавър в професионално направление от област "Технически науки", икономика и право
- професионален опит – минимум 3 години, свързан с управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на инфраструктурни/инвестиционни проекти
- познания относно нормативните актове, действащи в инфраструктурен сектор ВиК и в строителството, включително по отношение на обществените поръчки и държавните помощи, както и в областта на изграждане на ВиК инфраструктура и за основните изисквания на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, в това число и за изискванията за публичност на проекти, финансирани от ЕС, за документите за подпомагане, подготовката и изпълнението на проектни предложения по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." като наръчници, ръководства, указания, необходими за ефективното управление на проекта, както и да познава европейското и българското законодателство в тази област
- компютърни умения – Word, Excel, Power Point, Internet и др.
- владеенето на английски език и/или друг от работните езици на ЕС е предимство.

• Основни задачи:
- Подпомага ръководителя на проекта при изпълнение на неговите задължения;
- Координира дейността на екипа за управление на проекта;
- Координира работата между екипа за управление на проекта, партньора и външната техническа помощ;
- Следи за своевременното изпращане на партньора на информация относно изпълнението на договорите за обществени поръчки, по които страна е Бенефициента;
- Обменя с партньора и външната техническа помощ всякаква друга информация, свързана с изпълнението на проекта;
- Изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни по проекта;
- Отговаря за организирането и подготовката на проектна документация;
- Получава изготвените справки и доклади за напредъка по изпълнението на съответните дейности по проекта;
- Координира изготвянето на справки, доклади за напредък и окончателен доклад за изпълнение на проекта и ги предоставя за одобрение от ръководителя на проекта;
- Съгласува с Междинното звено и координира реализирането на мерките за популяризиране и публичност, заложени в проекта в съответствие с изискванията на Регламент 1828/2006;
- Следи за своевременното изпълнение на договорите за обществените поръчки, сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта;
- При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта докладва на лицето по нередности на Бенефициента и/или на Ръководителя на проекта.

Провеждане на конкурса:
1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю
4. Необходими документи:
- професионална автобиография на български език - по образец
- заверени от кандидата копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
- заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка)
- декларация – по образец, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, че не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност, както и че не е "свързано лице" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с органа, обявяващ конкурса.
- други документи по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността.

Основна заплата: 1016 лв.

Място на подаване на документите: Община Кърджали, бул. „България” 41, стая 307, сектор „Труд, заплати и човешки ресурси”
Описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Срок за подаване на документи: 22.04.2013 г., включително.

Обявата и образците на документи към нея, както и списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Кърджали и на страницата на Община Кърджали - www.kardjali.bg,


Проектът „ Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г."


 Прочитания: 1584 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign