Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 19 Март 2013

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И
На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 211 от 13.03.2013 на Кмета на Община Кърджали,
ОБЯВЯВА КОНКУРС

За избор на Ръководител на Звеното за изпълнение на проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C062, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз, при следните условия:

• Минимални изисквания:
- висше образование – степен магистър в професионално направление от област "Технически науки", свързано с естеството на проекта;
- професионален опит – минимум 5 години професионален опит в областта на проектирането или строителството на ВиК инсталации, мрежи или съоръжения или в областта на управлението на инфраструктурни/инвестиционни проекти в сектор ВиК, от които не по-малко от 3 години опит в областта на управлението на инфраструктурни/инвестиционни проекти в сектор ВиК.
- Познания относно нормативните актове, действащи в инфраструктурен сектор ВиК и в строителството, включително по отношение на обществените поръчки и държавните помощи, както и в областта на изграждане на ВиК инфраструктура и за основните изисквания на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, в това число и за изискванията за публичност на проекти, финансирани от ЕС, за документите за подпомагане, подготовката и изпълнението на проектни предложения по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." като наръчници, ръководства, указания, необходими за ефективното управление на проекта, както и да познава европейското и българското законодателство в тази област
- компютърни умения – Word, Excel, Power Point, AutoCAD Internet, др.
- владеенето на английски език и/или друг от работните езици на ЕС се счита за предимство.

• Основни задачи:
- Ръководи изпълнението на дейностите по проекта;
- Организира цялостната дейност на екипа за управление на проекта;
- Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта;
- Следи за своевременното изпълнение на договорите с външните изпълнители, контролира и приема тяхната работа;
- Отговаря за координацията с партньора по проекта;
- Отговаря за разработването и спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта в организацията на бенефициента
- Отговаря за предоставянето на достъп на представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата до всички документи и информация по проект;
- Организира изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган;
- Организира определянето на възнагражденията по проекта, съгласно предвиденото в настоящата заповед;
- Организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта, включително осъществяването на предварителен и последващ контрол от страна на Междинното звено;
- Отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях;
- Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта;
- При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на лицето по нередности на Бенефициента.

Провеждане на конкурса:
1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю Необходими документи:
- професионална автобиография на български език – по образец
- заверени от кандидата копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
- заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка)
- декларация – образец, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, че не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност, както и че не е "свързано лице" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с органа, обявяващ конкурса
- други документи по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността.
Основна заплата: 2 400 лв.

Място на подаване на документите: Община Кърджали, бул. „България” 41, стая 307, сектор „Труд, заплати и човешки ресурси”
Описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Срок за подаване на документи: 22.04.2013 г., включително.
Обявата и образците на документи към нея, както и списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Кърджали и на страницата на Община Кърджали - www.kardjali.bg,


Проектът „ Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г."


 Прочитания: 2527 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign