Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С „Ден на отворените врати” стартираха дейностите по проект „Подавам ти ръка”

 20 Март 2013

С „Ден на отворените врати” стартираха дейностите по проект „Подавам ти ръка” на ОДЗ „Ян Бибиян” – гр. Кърджали. Детското заведение спечели безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейски социален фонд 2007-2013, Схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Децата от ОДЗ „Ян Бибиян” – гр. Кърджали в продължение на 10 месеца ще се занимават с разнообразни дейности, които целят по-добро усвояване на български език, придобиване на социални умения за коопериране с връстници и с възрастни, развитие на индивидуалните заложби и интереси. С новопридобитите знания и умения децата по-лесно и сполучливо ще се справят с адаптацията в учебната среда в детското заведение, а по-късно и в училище.
За повишаване на мотивацията за учене у децата от етническите малцинства се използват средствата на изкуството и в непринудена обстановка се създава среда, стимулираща общуване и творчество. В шест детски ателиета ще бъдат осъществявани допълнителни дейности за надграждане и разширяване на опита на децата. В ателие „Весели багри” с четка, молив и боички те ще претворяват света около себе си. Не са забравени и вдъхновяващите герои, които ще оживяват в ателие „Приказно вълшебство”. „Вокално студио ЯН БИБИЯН” ще потопи децата в света на етнокултурното разнообразие с ритъм и танц. Природата и креативността се срещат в ателие „Сръчни ръце”, където децата ще развиват умения за приложна дейност. Най-големите от участниците ще се подготвят за новата си роля като ученици в ателие „Нашето малко училище”. В ателие „Омайна реч“ са заложени и индивидуални логопедични занимания с деца с трудности в езиково-говорното развитие. Предвиждат се публични изяви на децата, посещаващи творческите ателиета – концерти, представления, изложби. Тяхната цел е да се пречупят негативните стереотипни представи сред обществеността за липсата на умения и способности у децата от етническите малцинства. В срещите си с деца от други детски заведение те ще се научат да приемат различието като естествен факт от действителността без да влагат негативно отношение, ще се стремят да разберат етно-културното разнообразие, а не да го отрекат.
Благодарение на спечелената сума, възлизаща на обща стойност 140 741,74 лв., материалната база в ОДЗ „Ян Бибиян” – гр. Кърджали ще бъде обогатена с техническо оборудване. Новите цветни играчки от естествени материали, голямият брой детски книги, постери, учебни книги и тренировъчни тетрадки ще обогатяват представите на децата за света. За тази цел ще бъдат организирани посещения на културни мероприятия и местни природни и исторически забележителности.
Обогатяването на дидактичния фонд е предпоставка за по-добра ефективност на учителския труд, но спецификата на мултикултурната и разноезична среда, която се формира в детските групи, налага нуждата от допълнителна подготовка на педагозите. Предвидени са няколко обучения.
Родителите на всички деца възпитаници на ОДЗ „Ян Бибиян“ – гр. Кърджали са другите дейни участници и сътрудници в дейностите по проекта – спортни празници, екологични инициативи, походи. Тяхната лична ангажираност в процеса на обучение на децата ще затвърди представата за образованието като задължителна предпоставка за успешното включване в обществото.
Добрите практики, усвоени по време на изпълнението на проекта, ще бъдат събрани и представени в помагало «Пъстър свят», разработено от ръководителите на творческите ателиета. ОДЗ „Ян Бибиян” – гр. Кърджали цели с този проект да се утвърди като притегателно място за отглеждане, възпитание и обучение на децата, в тяхното малко царство за игра.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОДЗ „Ян Бибиян” - Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН.”

Инвестира във вашето бъдеще!

Още снимки
 Прочитания: 1396 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign