Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 29 Март 2013

ЗАПОВЕД


№293

гр. Кърджали, 29.03.2013 год.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от АПК и във връзка чл.3, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост


Н А Р Е Ж Д А М:


1.Спирам използването на автоматичната бариера в гробищен парк-гр.Кърджали и разпореждам възстановяване на предишния пропускателен режим;
2.Достъпът до гробищния парк на духовни лица от всички вероизповедания е безплатен за провеждане на религозни обреди и ритуали.
Настоящата заповед да се връчи на директора на „Общинско предприятие ”Обредни дейности” за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Сезгин Бекир-секретар на Община Кърджали.КМЕТ НА ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ:
/инж.ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 2133 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign