Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обучение на педагогическите специалисти от ОДГ „Дъга”-гр. Кърджали

 20 Март 2013

На 15 и 16 март 2013 г. в гр. Кърджали, като една от основните дейности по ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0157 „Дъга от детски светове, финансиран по ОП «Развитие на човешките ресурси», се проведоха обучения на педагогическите специалисти от ОДГ «Дъга» - гр. Кърджали. Практическите обучения бяха на теми: „Работа с деца-билингви” и „Работа в мултикултурна среда”. Участници в дейността бяха и екипа за организация и управление на проекта. Обученията се организираха и проведоха с цел подобряване качеството на образование и обучение в детската градина и повишаване на професионалната квалификация на педагозите за прилагане на съвременни и успешни подходи при работата с деца в мултикултурна среда и при работа с деца-билингви.
Обучаваща организация бе «РААБЕ България», а лектори - доц.д-р Стефка Динчийска и доц.д-р Янка Тоцева. Участници и лектори в обучението се обединиха около тезата, че преживяното през първите седем години е неповторимо и оказва изключително голямо влияние върху децата и че усъвършенстването и професионалното развитие на педагозите в детските градини е необходима предпоставка за бъдещото успешно „социално включване” на детето. Особено, когато става дума за работа с деца и родители - представители на различни етнически групи.
Доволни от обученията, участниците в тях обобщиха накратко резултатите, като повишени знания относно спецификата на работа в мултикултурна среда, затвърдени умения за общуване и взаимодействие с децата в мултикултурни условия и изграждане на детска общност и придобити нови елементи в образователната култура на педагозите от ОДГ «Дъга» - Кърджали, които ще им осигурят разработване и прилагане на реални практики при изграждане на позитивна среда, както и овладени знания и умения за управление на културното разнообразие в детската градина и предотвратяване на конфликтите.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. ОДГ „Дъга” - Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН.”


Инвестира във вашето бъдеще!

Още снимки
 Прочитания: 1454 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign