Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 17 Април 2013

Покана
на община Кърджали-
17 април 2013 г.Кметът на община Кърджали кани всички представители на средствата за масово осведомяване,неправителствените организации и граждани да присъстват на публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ водопровод и колектор към станцията, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
Дата на отваряне на постъпилите предложения: 17.04.2013 г., 14:00 часа в сградата на Общинска администрация –Кърджали стая 407 .
Настоящата обществена поръчка е в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C062, финансирани по Процедура BG161PO005/1.11/16 „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”


 Прочитания: 1465 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign