Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 13 Май 2013

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че във връзка с изпълнението на препоръките от Доклада за извършената Междинна оценка на ОПР 2007-2013 г. за периода 2007-2010 г., организира обществено обсъждане подготвения проект на Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на община Кърджали. Междиннта оценка на плана бе извършена по проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики“, Договор за предоставяне на безвъзмездна фенансова помощ  № А10-13-22, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския социален фонд.


Дата на провеждане на общественото обсъждане – 22.05.2013 г.  /сряда/ от 17.30 часа.

Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор - Кърджали

Проектът на Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на община Кърджали е публикуван на интернет страницата на Община Кърджали www.kardjali.bg, в раздел „Актуално”. Желаещите, могат да се запознаят с проекта на Актуализирания документ и на място, в отдел „Управлнеие на проекти” на Община Кърджали, офис 9 в сградата на Бизнесинкубатор - Кърджали до 16:30 часа на 22.05.2013 г., /сряда/.

За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „Управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.

Писмени становища и предложения се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41,  Център за услуги и информация на граждани.

Писмените становища и предложения се приемат лично или по пощата до 22.05.20132 г./сряда/ до 16.00 часа и се завеждат във входящ регистър по реда на постъпването им.

Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.00 часа на 22.05.2013 г.

Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.


                                                                                    Кмет на Община Кърджали:

                                                                                                                     /инж. Хасан Азис/


Приложение: Проект на Актуализиран документ за изпълнението на Плана за развитие на община Кърджали


 Прочитания: 1568 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign