Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 18 Май 2013


П О К А Н А


№5

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 23.05.2013 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на км. Повет, Община Кърджали.
2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2012 г.
3. Приемане на годишните отчети за 2012 г. на Едноличните търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.
4. Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общински съвет – Кърджали представител на общинската част от капитала на дружеството.
5. Разпределение на жилищния фонд през 2013 г.
6. Допълнение и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г.
7. Определяне на пазарни оценки на имоти – общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. Даване на съгласие за продажба и определяне начина на продажба на имотите.
8. Даване на предварително съгласие за определяне на трасе на газопровод през общински поземлени имоти за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България.
9. Даване на съгласие за продажба на имоти – общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
10. Даване на съгласие за продажба на УПИ IV-29, кв.3 по ПУП на с. Солище на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарната оценка на имота.
11. Даване съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 40909.124.416, находящ се в гр.Кърджали, кв.”Веселчане”, ул.”Балкан” придаващ се от улична регулация към поземлен имот с идентификатор 40909.124.293 на “БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ” ООД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на имота.
12. Даване съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 40909.124.417, и поземлен имот с идентификатор 40909.124.222 находящи се в гр.Кърджали, кв.”Веселчане” придаващи се от улична регулация към поземлен имот с идентификатор 40909.124.448, собственост на “БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ” ООД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на имотите.
13. Даване съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 40909.124.418, и поземлен имот с идентификатор 40909.124.423 находящи се в гр.Кърджали, кв.”Веселчане” придаващи се от улична регулация към поземлен имот с идентификатор 40909.124.447, собственост на “БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ” ООД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на имотите.
14. Даване съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 40909.124.421, находящ се в гр.Кърджали, кв.”Веселчане” придаващ се от улична регулация към поземлени имоти с идентификатори 40909.124.292 и 40909.124.449, собственост на “БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ” ООД гр.Кърджали и определяне на пазарна цена на имота.
15. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел трасе през имот полски път № 303.238 и имот № 303.159-публична общинска собственост по плана на новообразувани имоти в зона по §4 ЗЗП - 5 в землището на гр. Кърджали на Атанас Николов Панайотов за реализиране на инвестиционни намерения.
16. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел трасе през имот полски път с идентификатор 40909.19.60 - публична общинска собственост в землището на гр. Кърджали на Таня Петрова Киркова за реализиране на инвестиционни намерения.
17. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и В и К трасета през имот полски път с № 013014 и местен път с № 011013-публична общинска собственост в землището на с. Калоянци на Стойчо Атанасов Кадиев за реализиране на инвестиционни намерения.
18. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и физическо лице на съсобствения УПИ ХVIII-138,50,51,34, кв. 15 по ПУП на с. Енчец и определяне на пазарната оценка на общинската част от имота.
19. Съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на Областен съвет на БЧК-Кърджали, върху имот частна общинска собственост, представляващ гараж, находящ се в гр.Кърджали, кв. Студен кладенец”.
20. Съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на Областен съвет на БЧК-Кърджали върху имот частна общинска собственост, представляващ източна част от едноетажна масивна сграда - магазин „Явор”, находящ се в парк „Горубсо” гр.Кърджали.
21. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на лекарски кабинет в Здравна служба с. Широко поле, Община Кърджали.
22. Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с № 000118 от Картата на възстановената собственост на землище с. Звезден, ЕКАТТЕ 30475, община Кърджали, находящ се в местността ,,Община – остатък’’,с площ 4,695 дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята IX(девета). Определяне на пазарната оценка на имота и на конкурсните условия за продажба.
23. Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот № 023058 от Картата на възстановената собственост на землище с.Мъдрец, ЕКАТТЕ 49521, община Кърджали, находящ се в местността „Чар янъ”, с площ 15,220 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята V (пета), Определяне на пазарната оценка на имота и на конкурсните условия за продажба.
24. Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот № 012055 от КВС на землище с. Скалище с площ 3,997 дка, с начин на трайно ползване :нива, категория на земята V(пета). Определяне на пазарната оценка на имота и на конкурсните условия за продажба.
25. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Ана Борянова Михайлова с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, община Кърджали
26. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Коста Сандев Георгиев с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, община Кърджали.
27. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Хюсмен Юсеинов Юсуфов с признато право на собственост в землище с. Жинзифово и землище с. Скалище, община Кърджали.
28. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO 001/1.1-12/2011/054, проект „Дом за всяко дете”.
29. Даване на съгласие за провеждане на обществено обсъждане за проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от община Кърджали.
30. Приемане на Актуализиран документ за изпълнението на Плана за развитие на Община Кърджали 2007-2013 г.
31. Изработване на общ устройствен план /ОУП/ на Община Кърджали.
32. Предложение за одобряване Подробен устройствен план - парцеларен план за Обект: ”Канализация на кв.”Гледка”- Главен колектор І и ІV в землище Кърджали.
33. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №11 кадастрален район 91 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Брош, общ.Кърджали.
34. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №413 кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Резбарци, общ.Кърджали.
35. Разкриване на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания.
36. Приемане на отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 г.
37. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2012 г.
38. Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали за 2012 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2013 г.
39. Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма и Спортен календар за 2012 година за развитието на детско - юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План – програма и Спортен календар за 2013 година за развитието на детско - юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали.
40. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за периода май 2012 г. – април 2013 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за периода май 2013 г. – април 2014 г.
41. Приемане на Програма за закрила на деца с изявени дарби – 2013 г.
42. Приемане на Общинският план за младежта за 2013 г.
43. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФ


 Прочитания: 1774 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign