Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха анализ за ефективността на общинската администрация

 20 Май 2013

Резултатите от извършения през март и април тази година функционален анализ на общинска администрация във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на ефективността и оптимизиране структурата на администрацията на община Кърджали” бяха представени днес на кръгла маса. Тя бе организирана от община Кърджали и „Българска финансова група” ООД, а в нея взеха участие представители на заинтересованите страни, обект на анализа. Проявата се проведе в конферентната зала на хотел „Кърджали” и бе открита от Даниел Делчев , който представи лекторите –ръководителят на проекта Сезгин Бекир и инж. Румен Генов, представител на ДЗЗД "Организационно развитие-Кърджали".
За участниците в кръглата маса Сезгин Бекир представи основните цели на проекта и дейностите за постигането им. По думите му с реализирането на проекта ще се постигне оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали, подобряване на работните процеси в общинска администрация Кърджали и ще се повиши ефективността и ефикасността. Освен това ще се постигне избягване на дублиращи се функции при посочените целеви групи - администрацията на община Кърджали и служителите на кметствата на територията на общината.
От друга страна извършеният функционален анализ на общинска администрация през март и април тази година ще спомогне за дефинирането на приоритетни области и предложения за подобрение на работата, подчерта Сезгин Бекир.
От своя страна инж. Румен Генов направи преглед на силните и слаби страни по отношение на съпоставимостта на функциите в общинска администрация, като част от изготвения функционален анализ. Сред установените силни страни са обезпеченост на общите правомощия, за които отговаря органът на власт и релевантност на функциите на дирекциите и отделите от специализираната администрация на специалните правомощия на кмета на общината. Като положително е оценено и удачното организационно разделяне на изпълнението на функциите, които подпомагат органа на власт при изпълнение на правомощията му като ръководител на администрацията (типични за общата администрация) от функции, които подпомагат органа на власт при изпълнение на специалните му правомощия (типични за специализираната администрация).
Инж. Генов насочи вниманието на участниците в Кръглата маса и към слабите страни по отношение на съпоставимостта на функциите в общинска администрация. По думите му сред тях са надвишаване на ограничението за численост на персонала в общата администрация, включването на звеното за вътрешен одит в общата администрация, противоречивото уреждане на статута на звеното за вътрешен одит и „Канцелария и международни връзки“, както и неосигуряване с функции на отделно звено област на политика „Поддържане и опазване на културни, исторически и архитектурни паметници“.
Един от сериозните проблеми посочен във функционалният анализ бе неосигуряването на пет от общо десетте области на политика от дирекция «Хуманитарни дейности». В дирекцията има струпване на функциите образование, култура, социални дейности, спорт, туризъм, младежки дейности и здравеопазване, а числеността на работещите в нея е изключително малка, за да осигури заложените в устройствения правилник общо 44 функции, подчерта инж. Генов.
В края на презентацията си инж. Генов посочи,че не трябва да се прави количествено сравнение на силните и слаби страни на функционалният анализ, защото това би подвело всеки. „Посочените слаби страни са повече от силните, но те дефинират посоката на оптимизиране на работа и на максималното привеждане на структура и функции в пълно съответствие с законови и подзаконови изисквания.”, каза инж. Генов. Представената от него презентация бе подкрепена и с предложения за подобрения по отношение на релевантността на функциите, който участниците в кръглата маса получиха в табличен вид.
В рамките на днешната кръгла маса по проект „Подобряване на ефективността и оптимизиране структурата на администрацията на община Кърджали” бяха представени и презентации с препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията на община Кърджали и препоръки и план за подобряване на ефикастността и икономичността, а именно постигане на целите с по-малко финансови средства.
Участниците във форума имаха възможност да дискутират по представените теми и да направят анализ на изнесената информация по отношение на функционалността на администрацията и дадените препоръки и планове за подобряване на ефективността и ефикастността на работа.
Дадените предложение ще допълнят анализа на данните, за да бъде приключен представеният днес функционален анализ. В последствие, върху изпълнението на анализа ще бъде извършен мониторинг като етап от проект „Подобряване на ефективността и оптимизиране структурата на администрацията на община Кърджали”.


Още снимки
 Прочитания: 2243 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign