Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 30 Май 2013

През месец май в Община Кърджали стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А12-22-102/22.05.2013 г., проект “Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали”, който се финансира по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Общата стойност на договора е 81 217,00 лв. Средствата предоставяни по Проекта са в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% от националния бюджет на Република България.
Проектът цели да се повиши квалификацията, да се подобрят професионалните компетентности и мотивацията на служителите в общинска администрация – Кърджали.
Специфичните цели на Проекта са:
• Повишаване на знанията и професионалната компетентност на 120 служители в общинска администрация – Кърджали;
• Повишаване на ефективността на работата в общинска администрация - Кърджали.
• Подобряване на мотивацията на служителите в общинска администрация - Кърджали
Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца и ще приключи на 22.05.2014 г.

Проектът „Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 Прочитания: 1408 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign