Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А №6

 05 Юли 2013

П О К А Н А
№6

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 11.07.2013 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2. Промени в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Кърджали.
3. Отчет за изпълнение на Програмата за устойчиво развитие на Община Кърджали за 2012 г.
4. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2013 г.
5. Отчет за дейността по програма СИНДИ – зона Кърджали през 2012 г.
6. Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Кърджали за 2012 г.
7. Съгласуване на Годишен план за 2013 г. за дейността на звено „Вътрешен одит„ при Община Кърджали.
8. Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Кърджали.
9. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Кърджали през 2013 г.
10. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2013 г.
11. Даване на съгласие за продажба на имоти – общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
12. Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с № 000006 от Картата на възстановената собственост на землище с. Невестино, ЕКАТТЕ 35136, община Кърджали, с площ 10,682 дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята IX(девета). Определяне на пазарната оценка на имота и на конкурсните условия за продажба.
13. Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с № 000024 от Картата на възстановената собственост на землище с. Невестино, ЕКАТТЕ 35136, община Кърджали, с площ 14,317 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята IX(девета). Определяне на пазарната оценка на имота и на конкурсните условия за продажба.
14. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с №022183 през полски път с № 022022 - публична общинска собственост в землище с.Сипей собственост на Сейхан Мехмед Апти за инвестиционни намерения.
15. Определяне на пазарни оценки на имоти - общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г. Даване на съгласие за продажба и определяне начина на продажба на имотите.
16. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №010173 по картата за възстановена собственост в землището на с.Прилепци, общ.Кърджали.
17. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №414 кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Резбарци, общ.Кърджали.
18. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулирани поземлени имоти с идентификатори №40909.19.266 и №40909.19.267 по кадастралната карта на гр.Кърджали.
19. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №252 кадастрален район 303 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали.
20. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/046 от 21.07.2012 г. по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали”.
21. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”.
22. Предаване за стопанисване на обект:”Водоснабдяване на група Жинзифово”.
23. Допълване на Общинския план за защита при бедствия на Община Кърджали.
24. Разкриване на социална услуга Център за обществена подкрепа.
25. Актуализиране на списъка на „защитени училища” на територията на Община Кърджали за 2013/2014 г.
26. Утвърждаване на списъка на „средищни училища” в Община Кърджали за 2013/2014г.
27. Утвърждаване на списъка на ученическите автобусни линии за превоз на деца и ученици за учебната 2013/2014 г.
28. Предоставяне за безвъзмездно ползване на училищен автобус, получен от Министерството на образованието и науката.
29. Изменение на местонахождение на таксиметрова стоянка в гр.Кърджали.
30. Приемане на стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Кърджали за периода 2013-2016 г.
31. Процедура за избиране на съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали.
32. Отпускане на персонални пенсии.
33. Опрощаване на задължение.
34. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
35. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
36. ПИТАНИЯ.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1854 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign