Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

През юли първа копка по проект "Дом за всяко дете"

 05 Юли 2013

На 15 юли ще бъде направена първата копка по проект „Дом за всяко дете” в община Кърджали. Проектът касае изграждането и въвеждането в експлоатация на три Центъра за настаняване от семеен тип с обща разгърната площ 1 495,73 кв. м. и едно Защитено жилище с разгъната площ от 394,08 кв. м в областния град. Това съобщи днес на пресконференция ръководителят на проекта инж. Васил Бобеков, който заедно с екипа на проекта, даде повече подробности за общата и специфични цели на проекта. По думите на инж. Бобеков концепцията на проект „Дом за всяко дете” включва изграждането в град Кърджали на трите центъра и защитеното жилище съобразявайки се с функционалните изисквания и стандарти за изграждане на материална база за настаняване на деца и младежи с увреждания, съчетано с доставка и монтаж на оборудване, съобразено с нуждите на ползвателите. Целевата група на проекта са 36 деца с увреждания на възраст над 3 години, които са настанени в специализирани институции и 8 младежи с увреждания.
В пресконференцията участие взеха и членовете на екипа работещ по проекта „Дом за всяко дете”.
Стана ясно, че имота където ще бъде изграден първият център за наставане от семеен тип в кв. Гледка е публична общинска собственост и е с площ 20581 кв. м. Той е застроен и в него са разположени сградата на ОУ „Васил Левски”, две едноетажни масивни сгради и една триетажна масивна сграда. Община Кърджали има одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива, с който се определя изграждането на Центъра за настаняване от семеен тип на мястото на триетажната масивна сграда, която е неизползваема и ще бъде разрушена. Събарянето на сградата ще бъде част от заданието на избрания изпълнител. Центърът е проектиран като едноетажна жилищна сграда, осигуряваща подходящи условия за живот на деца, в това число и на деца със затруднена мобилност. Предвидената за изграждане сграда ще бъде със застроена площ 438.10 кв.м.
Вторият Център за настаняване от семеен тип ще бъде изграден на ул. „Средец”, в централната част на град Кърджали. Двамата имота предназначени за целта са незастроени, граничат един с друг и са с площ съответно от 335 кв. м и 328 кв. м. Община Кърджали има одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива , с който двата имота се обединяват с цел изграждане на вторият център за настаняване от семеен тип. Той ще бъде със застроена площ 274кв.м. И разгъната площ 528,6 кв.м.
Третият център за настаняване от семеен тип е разположен в кв. Веселчане. Имотът се намира на ул. "Мир". Той е застроен и в него се намира масивна триетажна сграда, предназначена за образователни нужди. Община Кърджали има одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива, в който се предвижда третият център за настаняване от семеен тип да бъде разположен в имота в близост до съществуващата сграда. Центърът е проектиран като едноетажна жилищна сграда, осигуряваща подходящи условия за живот на 12 деца, в това число и на деца със затруднена мобилност.
Изграждането на Защитеното жилище ще стане в кв. Байкал в областният град. Имотът където ще бъде разположено жилището е с площ от 503кв. м. И се намира на ул. „Генерал Чернозубов”. Защитеното жилище ще бъде изградено на три нива, а неговата обща разгъната площ ще бъде 394,08 кв. м.
Проектът „Дом за всяко дете” се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”. Договора за предоставяне на безвъзмездната помощ за осъществяването на проекта бе подписан от община Кърджали на 20.03.2013г.
Продължителността на проекта е 24 месеца и трябва да приключи на 20 март 2014г. Общата стойност на проекта е 2 394 490,20 лева.


Още снимки
 Прочитания: 2239 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign