Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Инж.Хасан Азис подписа договор за развитието на Кърджали за половин млн.лева

 25 Юли 2013

Кметът на Община Кърджали инж. Хасан Азис подписа днес, 25.07.2013г., в гр. София договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”.Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално разитие” 2007-2013г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на Договор BG161PO001/5-02/2012/014 е 535 837, 39 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.
В рамките на 18 месеца по проекта ще бъдат изготвени технически паспорти на сградите на 4 учебни заведения и 3 културни инстититуции в гр. Кърджали. Ще бъдат разработени 9 работни проекта, от които 2 проекта за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и ремонт и реконструкция на уличната мрежа в сфера "Градска среда", 4 проекта за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на училища и 3 проекта за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на културни институции


“Този документ е създаден в рамките на проект «Техническа помощ за развитието на гр. Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Още снимки
 Прочитания: 1830 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign