Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обучават домашни санитари от Звеното за услуги в домашна среда

 01 Юли 2013

В сградата на Бизнесинкубатора в Кърджали се проведе еднодневно надграждащо обучение за домашните санитари назначени в Звено за услуги в домашна среда по проект „Чрез подкрепа към промяна”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2014 г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Целта на обучението на 29.06. 2013 г. беше домашните санитари да затвърдят и надградят знания и умения, необходими за предоставянето на качествени социални услуги на потребителите. Обучението беше с интерактивен характер с включване на теоретични и практически подходи.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане. Прочитания: 1430 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign