Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 06 Август 2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие във финална пресконференция, която ще се проведе на 07 август 2013 г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация – Кърджали в рамките на проект „Мостът – кръстопът на култури”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
По време на финалната пресконференция ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект „Мостът – кръстопът на култури” и бъдещото развитие на изпълнените дейности.
Ще Ви очакваме!
инж. ХАСАН АЗИС
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ


“Този документ е създаден в рамките на проект „Мостът – кръстопът на култури”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” Прочитания: 1967 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign