Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прес-съобщение

 06 Август 2013

От месец октомври 2012 г. Община Кърджали реализира проект № 12-11-3/12.04.2012 „Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12-11-3/11.10.2012, по Оперативна програма „Административен капацитет", подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата стойност на договора е 108 676,04 лв., като 100% са безвъзмездна помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата цел на проекта е подобряване на ефективността на общинска администрация Кърджали чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури на общината.

Специфичните цели са:

• Оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали
• Подобряване на работните процеси в общинска администрация Кърджали
• Повишаване на ефективността и ефикасността и избягване на дублиращи се функции в администрацията

За постигането на две от специфичните цели на проекта, свързани с подобряване на работните процеси в общинска администрация Кърджали и повишаване на ефективността, ефикасността и избягване на дублиращи се функции в администрацията, бе организирано съпътстващо обучение на служителите от общинска администрация. Съпътстващото обучение се организира от „Българска финансова група” ООД, гр. Кърджали и се проведе на 25 и 26 юли и 01 и 02 август 2013 г. в хотелски комплекс „ГЛаватарски хан”. В него се включиха 48 представители на общинска администрация Кърджали и кметове на кметства.

Участниците в обучението имаха възможност да придобият нови знания и умения по теми, свързани с насоките за работа с новите актуализирани вътрешно-административни нормативни документи, изготвени по проекта. Беше направен преглед на изводите и препоръките от изготвения доклад за функционален анализ. Общинските служители от целевата група бяха запознати с предимствата на новите методи за работни процеси, както и със стандартите, внедрени и работещи в други административни единици.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1462 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign