Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 14 Август 2013

През м. май 2013 г. в община Кърджали стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ А12-22-102/22.05.2013 г., проект „Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали”, който се финансира по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
По Дейност 3 от проекта „ Участие на служители от общинска администрация в обучения, организирани от Института по публична администрация”,група служители на ръководна длъжност в общинската администрация взеха участие в обучение на тема: „Управление и оценка на изпълнението” .
Обучението се проведе в учебната база на ИПА в гр. Банкя на 08.08 и 09.08.2013 г
Участниците в обучението са запознаха с измененията в Наредбата за условията и реда за
оценяване изпълнението на служителите и взеха участие в разрешаването на казуси от практиката , решаваха тест и попълниха анкета за ефективността от проведеното обучение.
На служителите са връчени сертификати за успешно завършен семинар .
Проектът „Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Още снимки
 Прочитания: 1823 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign