Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 05 Ноември 2013Община Кърджали стартира процедура за прием на документи за кандидат-потребители и лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи”, Оперативна програма „Равитие на човешките ресурси”, по който Община Кърджали е партньор.
За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:
 лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
 лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
 лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
 деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
Необходими документи за кандидатстване за потребители на услугата:
 заявление по образец;
 копие на документ за самоличност; за дете - копие на удостоверение за раждане;
 копие на документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител;
 копие на експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК;
 копие на документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата;
 декларация, че към момента на кандидатстването лицето не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред;
 пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично

Кандидатите за лични асистенти трябва да бъдат лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
• безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”;
• трудово заети лица – наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатстване за личен асистент:
 заявление до работодателя по образец;
 копие на документ за самоличност;
 автобиография, в която да се акцентира на професионалната квалификация, индивидуални способности, професионални умения и личните качества като личен асистент на кандидата;
 свидетелство за съдимост;
 служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен);
 служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение);
 пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс);
 пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.
Кандидатите за лични асистенти могат да бъдат и „външни лица” за семейството на кандидат-потребителя. Изборът на лични асистенти включва подбор по документи и интервю с кандидатите за установяване на мотивацията и нагласите за работа. Събеседването с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе до 20 ноември 2013 г. Одобрените за лични асистенти ще преминат обучение и ще бъдат включени в Банка на личните асистенти в Община Кърджали.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Кандидат-потребителите ще бъдат включвани в проекта по реда на класирането след 02.01.2014 г. при наличие на свободни часове.

Желаещите да бъдат потребители на социалната услуга или лични асистенти, могат да подават документи в стая 113, първи етаж, в сградата на Община Кърджали от 11 до 15 ноември 2013 г., от 8:30 до 17:00 часа всеки делничен ден. За повече информация - тел. 0361/67387.


Инвестира във вашето бъдеще!


 Прочитания: 1556 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign