Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А №10

 05 Декември 2013

П О К А Н А
№10

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 11.12.2013 г. /сряда/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на нова Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Кърджали.
2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали.
4. Приемане на план – сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на таксата за битови отпадъци за 2014 г.
5. Даване на съгласие за провеждане на обществено обсъждане за проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Кърджали.
6. Предложение от ЕТ „Тара – Татяна Велкова” гр.София за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, които се използват за стопански цели, представляващи: Търговски обект/бивш магазин за детски стоки, преустроен в аптека/ с идентификатор 40909.108.129.1.40, и обект Витринно помещение с идентификатор 409.09.108.129.1.32 по КККР, находящи се на първия етаж на магазин ГУМ /„Девети септември”/ сега магазин „Родопея”/ на бул.”България” №33, гр.Кърджали, на основание пар.17 от ПЗР на ЗПСК и чл.3,ал.1,т.4 от ЗППДОбП/отм./ във връзка с чл.35 ал.2 от ЗППДОбП/отм./ във връзка с чл.35, ал.1, т.2 от ЗППДОбП/отм./ и Решение №66/20.02.2004 г. на Кърджалийския окръжен съд, влязло в сила на 18.02.2005 г.
7. Отмяна на Решение №676/20.09.2007 г. на Общински съвет – Кърджали, даване на съгласие за придобиване от Община Кърджали, чрез изкупуване на имот, съставляващ полуподземен, първи и втори етаж от пететажна масивна сграда на Общежитие № 2, на ул.”Генерал Делов” №3, гр.Кърджали - собственост на „Устра Холдинг” АД гр.Кърджали и определяне на пазарна оценка на изкупувания имот.
8. Увеличаване на капитала на „Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД гр. Кърджали, чрез внасяне на непарична вноска.
9. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Народно читалище „Родопски фар” гр.Кърджали, кв.Гледка и на Народно читалище „Прогрес 1956” с.Жинзифово, имоти публична общинска собственост.
10. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
11. Даване на предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти – публична общинска собственост „Пасища мери” по КВС на с. Крайно село, община Кърджали.
12. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между община Кърджали и Димитър Арбалиев за поземлен имот по плана на новообразувани имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП – 27 на землище Кърджали и одобряване на цената за изкупуване.
13. Приемане на изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Кърджали.
14. Разрешение за изменение на схема и изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел захранване на археологически комплекс Перперикон и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно водоснабдяване на Археологически комплекс Перперикон.
15. Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Специализирана план - схема за водопровод към обект: Реконструкция водоснабдяване група ”Черешица - Мост“ І етап, община Кърджали.
16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
17. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/020, проект „Изграждане на парк „Арпезос – Север” – ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр.Кърджали.
18. Отчет за приходите и разходите от Археологически комплекс „Перперикон”.
19. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
20. ПИТАНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1996 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign