Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приет е помощния план на "Складова зона - юг" в Кърджали

 08 Септември 2006

Общинска администрация - гр.Кърджали, на основание чл.13а, ал.6 от ППЗСПЗЗ, съобщава на всички заинтересовани лица, че с Протокол от 24.07.2006 г. на комисия назначена с Заповед №1061 / 14.11.2005г. на Кмета на Община Кърджали е приет помощния план на “Складова зона – юг” гр.Кърджали – етап от обект: “Изработване на помощен план и план на имотите, подлежащи на обезщетяване и частите от тях, които се възстановяват във връзка с чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ на “Складова зона-юг” гр. Кърджали, Община Кърджали.
Планът е изложен за разглеждане в сградата на Община Кърджали, отдел “АСУТ”, етаж 2, стая 203. На основание чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ заинтересованите могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до Кмета на общината, в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник бр.71 от 01.09.2006 г.

ОТДЕЛ “А С У Т”


 Прочитания: 1765 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign