Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 27 Декември 2013

През месец май в Община Кърджали стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А12-22-102/22.05.2013 г., проект “Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали”.
Общата стойност на договора е 81 217,00 лв.
Проектът цели да се повиши квалификацията, да се подобрят професионалните компетентности и мотивацията на служителите в общинска администрация – Кърджали.
Целевите групи на проекта обхващат 120 служители от общинска администрация
Към края на 2013 година са обучени 85 служители на ръководна и експертна
длъжност, от които 10 служители в Института по публична администрация на
тема : „ Управление и оценка на изпълнението „ както и 75 служители , разделени на три равностойни групи в изнесено тридневно мотивационно модулно обучение , с място на провеждане гр. Панагюрище .Служителите са се обучавали в модули по Програма , изготвена от лекторите на обучението в изпълнение на дейност 4
от проекта. С практически ролеви игри по групи и индивидуални участия на
служителите , обучението :”Работа в екип на общинска администрация” , „Мотивация и лидерство „ , „Предотвратяване и решаване на конфликти „ и „Стратегическо планиране „ е предоставена възможност за активност и доказване на професионален опит , знания и умения на участниците в обученията.
С проведените обучения се цели преодоляване проблемите при работа в екип подобряване на координацията между отделните структурни звена в администрацията,
както и подобряване процеса на взимане на решения ,организационния климат в колектива и повишаване ефективността и ефикасността на работа на администрацията.
Всички обучения са придружени с решаване на тест и анкетна карта за обратна връзка.
Връчени са 85 сертификата за успешно преминало обучение.
През следващата 2014 г предстои обучение на 15 служители на ръководна длъжност с организатор Институт по публична администрация и 45 специалисти от
кметствата на община Кърджали.
Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца и ще приключи на 22.05.2014 година.

Проектът” Компетентна , ефективна и прозрачна общинска администрация –
Кърджали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет „ , съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1435 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign