Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед №80

 31 Януари 2014

ЗАПОВЕД № 80
гр. Кърджали, 28.01. 2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 18 от Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали и в изпълнение на Решение № 78 от 28.03.2012 г. на Общински съвет гр. Кърджали

З А П О В Я Д В А М:

1. Откривам втора процедура за стопанската 2013/2014 г. за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти с площ под 10 дка от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:
1.1 Обект на процедурата са свободни земеделски земи /ниви и ливади/ с площ под 10 дка от ОПФ по землища, номер на имот, местност, начин на трайно ползване, категория, площ /дка/, съгласно Приложение № 1, неразделна част от заповедта. Общата площ на маломерните имоти в едно землище, които може да се наемат от едно лице е в размер до 30 /тридесет/ дка.
1.2 Срок за отдаване под наем – за стопанската 2013/2014 година.
1.3 Наемна цена на земеделската земя на декар за една стопанска година:
- за ниви – в зависимост от категорията на земеделската земя: І /първа/ – 25 лв./дка, ІІ /втора/ – 20 лв./дка, ІІІ /трета/ – 18 лв./дка, ІV /четвърта/ – 15 лв./дка, V /пета/ – 12 лв./дка, VІ /шеста/ – 12 лв./дка, VІІ /седма/ – 8 лв./дка, VІІІ /осма/ – 8 лв./дка, ІХ /девета/ – 6 лв./дка, Х /десета/ – 4 лв./дка;
- за ливади – без оглед на категорията на земеделската земя – 4 лв./дка.
2. Одобрявам:
2.1. Образец на заявление за наемане на ниви и ливади с площ под 10 дка за една стопанска година, находящи се в землищата на община Кърджали /без землище гр.Кърджали/ – Приложение № 2;
2.2. Образец на заявление за наемане на ниви и ливади с площ под 10 дка за една стопанска година, находящи се в землище гр. Кърджали – Приложение № 3.
3. Място и срок за подаване на заявленията: Заявленията по образец се подават в Информационния център на Общинска администрация – Кърджали, гр. Кърджали, бул. “България” № 41, в срок до 28.02.2014 г. включително.
4. Информация за имотите по землища, № на имота, местност, начин на трайно ползване, категория и площ в дка може да бъде получена: в Общинска администрация гр. Кърджали, бул. “България” № 41, етаж V, стая 501 или на тел. 0361/67360; в кметствата по местонахождение на имотите и от сайта на общината.
5. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до 28.02.2014 г. включително в присъствието на кмета/кметския наместник на кметството/кметското наместничество, на територията на което се намират имотите, за землище Кърджали в присъствието на служители от Общинска администрация гр. Кърджали.
6. Сключването на договорите за наем става по поредността на входиране на заявленията в Община Кърджали.
Настоящата заповед да бъде връчена на служителите от отдел „Стопанска дейност, управление и разпореждане с общински поземлен фонд” към Общинска администрация гр. Кърджали и на кметовете на кметства и кметски наместници, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува в два местни вестника, на сайта на общината и се постави на видни места в кметствата/кметските наместничества и на таблото за обяви в Общинска администрация – Кърджали.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Юсеин Ахмед – зам. кмет „Общинска собственост и икономическо развитие” на Община Кърджали.

КМЕТ
НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: инж. ХАСАН АЗИС

 Прочитания: 1259 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти