Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 2

 21 Февруари 2014

П О К А Н А
№ 2

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 27.02.2014 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избиране на Временна комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник на Община Кърджали.
2. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
3. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. и определяне на пазарните оценки и начина на продажба.
4. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2014 г.
6. Приемане на годишен план за паша. Даване на съгласие за предоставяне на мери и пасища – общинска собстевност за общо и индивидуално ползване през 2014 г.
7. Обсъждане и приемане на уточнения годишен План и Отчет за изпълнението и приключване на Бюджета на Община Кърджали за 2013 г.
8. Приемане на Бюджета за 2014 година на Община Кърджали.
9. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Ташо Димитров с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, община Кърджали.
10. Даване на съгласие за продажба на поземлен имот с пл.сн.№ 178, кв.15, участващ в УПИ VІІІ-79, кв.15 по ПУП на с.Висока поляна, Община Кърджали придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 79, кв.15 по ПУП на с.Висока поляна, с площ 879 кв.м., ведно с построените в него жилищни сгради, собственост на Ашкън Осман Ибиш и определяне на пазарна цена на имота.
11. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване и надстрояване по одобрен архитектурен проект на “Дижле-Иншаат”ЕООД-Кърджали в общински УПИ VІ, кв.49 по ПУП на гр. Кърджали, кв.”Веселчане”, ул.”Първи май” с идентификатор 40909.124.411 и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
12. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с идентификатор 40909.7.15, собственост на наследниците на Кера Ангелова Налбантова за инвестиционни намерения през общински път с № 40909.7.58 - публична общинска собственост в землище Кърджали.
13. Отчет на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове за дейността й през 2013 г. и утвърждаване на план-сметка за 2014 г.
14. Разпределени на жилищния фонд през 2014 г.
15. Кандидатстване с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС към МОСВ за изпълнение на Проект: „Водоснабдяване Черешица – Мост ІІ и ІІІ етап, Община Кърджали, област Кърджали”.
16. Даване на съгласие за поемане на общински дълг във връзка с осигуряване на собствено съфинансиране по Договор DIR-51011116-С062 от 18.01.2013 г. „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”.
17. Даване на съгласие за поемане на общински дълг във връзка с осигуряване на финансирането за изпълнението на Договор DIR-51011116-С062 от 18.01.2013 г. „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”.
18. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от УПИ І-за парк за отдих и култура, стадион, астрономическа обсерватория, братска могила, ателиета на изкуствата, дом на туриста и ресторант в кв.108 по плана на град Кърджали.
19. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот № 33 кадастрален район 91 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Брош, общ.Кърджали.
20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за неурегулирани поземлени имоти на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
21. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
22. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1738 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign