Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 24 Февруари 2014

През м.май 2013 г. в община Кърджали стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А 12-22-102/22.05.2013 г., проект „Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали”, който се финансира по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
По Дейност 3 от проекта „Участие на служители от общинска администрация в обучения, организирани от Института по публична администрация , група служители от общинска администрация – Кърджали взеха участие в обучение на тема: „Стратегически мениджмънт в държавната администрация”.
Обучението се проведе в учебната база на ИПА в гр.Банкя на 19.02, 20.02 и 21.02.2014 г.
Участниците в обучението се запознаха подробно с принципите на новия публичен мениджмънт и доброто управление, със същността на стратегическото планиране, с целевия мениджмънт, ефективното лидерство, с правилата и етапите в извършването на оценка на въздействието, със стандартите за провеждане на обществени консултации, решаваха тест и попълниха анкета за ефективността от проведеното обучение.
На служителите се връчиха сертификати за успешно завършен курс.
Проектът „Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1470 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign