Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 06 Март 2014

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
на Център за настаняване от семеен тип – 3 броя и Защитено жилище – 1 брой

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от Кмета на община Кърджали.
Подборът на персонал се извършва за целите на разкриване на нови социални услуги на територията на община Кърджали - Центъра за настаняване от семеен тип – 3 броя и Защитеното жилище. Персоналът се подбира на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

1. Подаване на документи. Срок и място за подаване.
Документите на кандидатите се приемат в срок от 07.03.2014г. до 07.04.2014 г. включително, в Информационния център на Община Кърджали /адрес: гр.Кърджали, бул. „България” 41, етаж 1/.


2. Извършване на подбор.
Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва в два етапа.

3.1 Първи етап: Разглеждане на подадените документи:
Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на община Кърджали. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кърджали и на сайта на Община Кърджали на 11.04.2014г.
За целите на провеждане на втория етап от конкурса, комисията съставя график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати. Всеки допуснат до втори етап кандидат, получава писмено уведомление с часа и датата за събеседване.
Недопуснатите до събеседване кандидати се уведомяват писмено. В писмото се описва причината за недопускането до събеседване на съответния кандидат.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

3.2 Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати
Събеседването с допуснатите кандидати се провежда от 14.04.2014 г. по график.
Събеседването цели изясняване на:
o мотивите за кандидатстване;
o очакванията към работата;
o професионалните компетенции;
o уменията за работа в екип и общуване;
o нагласите за вземане на решения;
o нагласите за работа с деца и лица с увреждания, осигуряване на грижа в среда близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата.

3. Класиране
За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на Община Кърджали. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Кърджали и на информационното табло в сградата на Община Кърджали на 28.04.2014 г. Комисията предлага на Кмета на община Кърджали да сключи трудови договори с класираните кандидати за целите и в рамките на изпълнение на проекта.

4. Спецификация на длъжностите на ЦНСТ:

• Трудов договор 8 часа; заетост в рамките на проекта
1/ Ръководител на 3 те ЦНСТ – 1/една/ работна позиция,
2/ Детегледач – 12/ дванадесет / работни позиции,
3/ Възпитател – 3 /три/ работни позиции, трудов договор.
4/ Медицинска сестра– 12/ дванадесет / работни позиции,
5/ Психолог - 1/една/ работна позиция,
6./Социален работник - 2/две/ работни позиции,
7./Домакин – калкулант - 1/една/ работна позиция,
8. /Готвач -3/три/ работни позиции,
9./Хигиенист -3/три/ работни позиции,

5. Спецификация на длъжностите за ЗЖ:

• Трудов договор 8 часа; заетост в рамките на проекта

1/ Управител/социален работник – 1/една/ работна позиция,

2/ Трудотерапевт – 1/ една/ работна позиция,
3/ Възпитател – 2 /две/ работни позиции, трудов договор.
4/ Медицинска сестра– 1 /една/ работна позиция, трудов договор.

6. Изисквания за заемане на длъжностите

7.1 Общи изисквания за заемане на длъжностите в ЦНСТ и ЗЖ - Община Кърджали:
• Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
• Готовност за работа по график;
• Готовност за активно участие в обучителен процес, дейности свързани с обмяна на опит;
• Готовност за работа с деца и младежи с увреждания;
• Кандидатите да са физически здрави и да нямат говорни дефекти;
• Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността, за която кандидатстват.

7.2 Специфични изисквания за заемане на длъжностите

За нуждите на център за настаняване от семеен тип – 3 броя

1. Ръководител на ЦНСТ
Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – висше, бакалавър, магистър;
• Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология”, „Медицина” или друга специалност – хуманитарен профил ;
• Условия за стаж по специалността – 3 години;
• Управленски опит в сферата на социални, образователни или други дейности (умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността;)
• Отговаря за цялостната организация на работата в трите Центъра за настаняване от семеен тип по проект „Дом за всяко дете-2" – Кърджали, трудовата дисциплина и изпълнението на задълженията на персонала, за качеството на провежданите мероприятия и спазването на строг санитарно-противоепидемичен режим.
• Умения за работа с деца, с близки и роднини, умения за взаимодействие с различни институции;
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.
• Владеене на Microsoft Office, Internet;

2. Социален работник
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше, бакалавърска степен;
• Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология” или друга специалност хуманитарен профил;
• Условия за стаж по специалността – 2 години;
• Организира и урежда всички въпроси свързани с приемането, настаняването, престоя, изписването и дейностите по социална интеграция на децата в Центъра за настаняване от семеен тип.
• Владеене на Microsoft Office; Internet – се счита за предимство;
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

3. Медицинска сестра
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше, степен специалист;
• Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”;
• Условия за стаж по специалността – 2 години;
• Организира ръководи, контролира и участва в осъществяване на медицинското обслужване на децата в ЦНСТ. Осигурява приема на лекарства, в съответствие с предписанието на лекар.
• Осигурява подкрепа на децата при развиване на хигиенни навици и формиране на умения по отношение на личната хигиена; хигиена на личното пространство; здравословно хранене; грижи за тялото и др.Участва в ежедневните грижи на децата.
• Наблюдава здравословното състояние на децата и при необходимост се обръща към личния лекар на детето и спешна медицинска помощ.
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

4.Възпитател
Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: бакалавър, магистър;
• Специалност: педагогика ,специална педагогика, социална педагогика;
• Условия за стаж по специалността – 2 години
• Организира и провежда възпитателно-обучителна дейност на настанените деца в Центъра за настаняване от семеен тип.
• Организира занимания за свободното време на децата, участва в организирането и празнуването на рождени и именни дни, културни и религиозни празници.
• Участва в ежедневните грижи на децата.
• Участва в заседанията на мултидисциплинарния екип.
• Участва в изготвянето на специализираната оценка на нуждите и индивидуалния план за грижи на настанените деца в центъра.
• Работи в екип с педагог, медицинска сестра, психолог и социален работник при изготвянето на текущи оценки на децата.
• Планира дейности свързани с развитие на интересите и способностите на децата в групата.
• .Провежда полезна и подходяща за възрастта на децата възпитателна работа.


5.Детегледач
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование –основно, средно;
• Условия за стаж по специалността – няма, стажа и опита с деца се считат за предимство;
• Отговаря за живота и здравето на децата в услугата.Отговаря за поддържане на хигиената в Центъра за настаняване от семеен тип.Основните функции са свързани с ежедневните грижи за децата- придружаване, възпитаване, организиране на ежедневието в ЦНСТ, помощ при къпане, хранене, тоалет,почисване на спални помещения, пране и гладене на дрехи и спално бельо и други.
• Умения и нагласа за работа с деца;
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

6. Психолог
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше, бакалавърска степен;
• Специалност – „Психология” или друга специалност хуманитарен профил;
• Условия за стаж по специалността – 2 години;
• Да предоставя услуги, свързани с диагностика и директна работа с деца и психологическа подкрепа и консултиране на техните семейства.
• Познава задълбочено услугите за психологическа подкрепа на деца и семейства, развивани в ЦНДТ, актуализира знанията си за тях и работи основно по услуги, свързани с диагностика и директна работа с деца и предоставя психологическо консултиране на техните семейства.
• Участва в договарянето с деца и семейства за ползване на услугите.
• Предоставя услуги на деца и семейства, за които е определен на екипните срещи, като спазва процедурите и поддържа необходимата документация.
• Участва в оценяването на индивидуалните нужди на всяко дете и родителския капацитет на семейството и в изготвянето на индивидуалнен план за развитие на детето.
• Участва в услугите за информиране и подкрепа на родителите на новородени деца с увреждане с превантивна цел.
• Дава предложения и да заявява нужда от услуги, специалисти и консултанти за децата с увреждания и техните семейства
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.


7.Хигиенист
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование –основно, средно;
• Условия за стаж – няма, стажа и опита се считат за предимство;
• Отговаря за поддържане на хигиенат в ЦНСТ и дворното пространство, подпомага останалия персонал в грижата за децата при нужда.Съдейства за изграждането на хигиенни навици на децата и младежите.
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

8.Домакин/ калкулант
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – средно;
• Условия за стаж по специалността – 2 години;
• Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности.
• Води картотека на постъпилите материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали, както и на длъжностните лица, на които са предадени за ползване.
• Изучава нуждите от закупуване на материали, приема и оформя поръчки и организира закупуването им.
• Контролира качеството на доставените материални ценности, организира товаро-разтоварните и преносните работи и оформя съпровождащата документация.;
• Шофьорска книжка - категория В
• Допълнителни умения и опит са предимство.

9. Готвач
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – средно средно специално;
• Условия за стаж по специалността – 2 години;
• Готвачът в кухня се задължава при приемане на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати да извършва контрол на качеството им.
• Да следи за правилното съхранение на хранителните суровини, полуфабрикати и готова кулинарна продукция разделно и по начин недопускащ замърсяването им в обозначени по предназначение охлаждаеми и неохлаждаеми складове.
• Първичната обработка на суровините и полуфабрикатите да се извършва в определените за тази цел помещения, кътове, инвентар, като се спазва строга последователност на процесите в посока суровина – готов продукт..
• Да спазва санитарно хигиенните изисквания към технологията на приготвяне и предлагане на кулинарната продукция с цел предотвратяване на хранителни заболявания..
• Допълнителни умения и опит са предимство.


За нуждите на защитено жилище – 1 брой

1. Управител/ социален работник на ЗЖ
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше, бакалавърска степен, магистър;
• Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология”, „Медицина” или друга специалност – хуманитарен профил ;
• Условия за стаж по специалността – 2 години;
• Управленски опит в сферата на социални , образователни или други дейности ( умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността;)
• Отговаря за цялостната организация на работата в Защитеното жилище по проект „Дом за всяко дете-2" – Кърджали, трудовата дисциплина и изпълнението на задълженията на персонала, за качеството на провежданите мероприятия и спазването на строг санитарно-противоепидемичен режим
• Умения за работа с лица с увреждания, с близки и роднини, умения за взаимодействие с различни институции;
• Владеене на Microsoft Office, Internet;
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

2. Трудотерапевт
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше, бакалавърска степен, магистър;
• Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология”, „Медицина” или друга специалност – хуманитарен профил ;
• Условия за стаж по специалността – 2/две/ години стаж;
• Организира, ръководи и участва в осъществяването на трудотерапевтичната дейност на настанените деца в Защитеното жилище.Постигане на самостоятелност и улесняване участието в обществения живот чрез придобиване на трудови навици, развиване на нови умения, осмисляне на времето и развиване на естетично чувство.
• Нагласи за работа в екип, адаптивност и мотивация за работа с лица с увреждания и техните близки и роднини;
• Владеене на Microsoft Office; Internet – се счита за предимство;
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

3. Възпитател
Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: бакалавър, магистър;
• Специалност: педагогика ,специална педагогика, социална педагогика;
• Условия за стаж по специалността – 2 години
• Организира и провежда възпитателно-обучителна дейност на настанените деца в Центъра за настаняване от семеен тип.
• Организира занимания за свободното време на децата, участва в организирането и празнуването на рождени и именни дни, културни и религиозни празници.
• Участва в ежедневните грижи на децата.
• Участва в заседанията на мултидисциплинарния екип.
• Участва в изготвянето на специализираната оценка на нуждите и индивидуалния план за грижи на настанените деца в центъра.
• Работи в екип с педагог, медицинска сестра, психолог и социален работник при изготвянето на текущи оценки на децата.
• Планира дейности свързани с развитие на интересите и способностите на децата в групата.
• .Провежда полезна и подходяща за възрастта на децата възпитателна работа.

4. Медицинска сестра
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше, степен специалист;
• Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”;
• Условия за стаж по специалността – 2 години;
• Организира ръководи, контролира и участва в осъществяване на медицинското обслужване на децата в Защитеното жилище. Осигурява приема на лекарства, в съответствие с предписанието на лекар.
• Осигурява подкрепа на децата при развиване на хигиенни навици и формиране на умения по отношение на личната хигиена; хигиена на личното пространство; здравословно хранене; грижи за тялото и др.Участва в ежедневните грижи на децата.
• Наблюдава здравословното състояние на децата и при необходимост се обръща към личния лекар на детето и спешна медицинска помощ.
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.


7. Документи за кандидатстване.
- Заявление за допускане до конкурс – по образец;
- Професионална автобиография (CV);
- Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
- Копие от диплома за завършено образование;
- Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец;
- Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

* При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекти с документи.
Кмет на Община
Кърджали .........../П/...........
/инж.Хасан Азис/


Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.
Инвестира във вашето бъдеще!


 Прочитания: 3775 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign