Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Процедура за подбор на кандидати за Обществен посредник на Община Кърджали

 12 Март 2014

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ


Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник, избрана с Решение № 33/27.02.2014 г. ОБЯВЯВА на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.12 и чл.13 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на Община Кърджали,  процедура за подбор на кандидатите за Обществен посредник на Община Кърджали.


Необходими документи за кандидатстване:

1. заявление  /по образец/;

2. автобиография;

3. свидетелство за съдимост;

4. копие от трудовата/служебната книжка или документ, удостоверяващ трудовия стаж;

5. копие от диплома за завършено образование;

6. препоръки – не по-малко от 2 броя;

7. концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни печатни страници;

8. декларация за липса на публични задължения  /по образец/;

9. декларация, че кандидатът няма друго гражданство освен  българско и е с постоянен или настоящ адрес минимум 5 години на територията на Община Кърджали /по образец/.


Допълнителни и специфични изисквания:

Длъжността на обществения посредник е несъвместима с:  длъжност в държавната или общинската администрация; длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел.

Общественият посредник не може:  да получава възнаграждение за труд по друго трудово, гражданско или служебно правоотношение;  да извършва търговска дейност;  да изпълнява друга обществена функция.


  Начин на провеждане на подбора:

Кандидатите, отговарящи на изискванията и представили документи  в определения срок, се явяват на събеседване и защита на представената концепция пред Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник.

Чрез събеседване се проверяват познанията на кандидата в областта на: местното самоуправление, взаимоотношенията между местната власт и гражданите и  възможностите за защита на техните права и интереси.


Място и срок за подаване на документите

Община  Кърджали

Адрес:бул.”България”№ 41

Общински съвет – Кърджали до Временната комисия за подбор на кандидатите за

Обществен посредник.

Стая № 305; тел.67 – 401, 67- 403.

Краен срок за подаване на документи: на 25.03.2014 г. до 17.00 ч.

Подаването на документите се извършва лично.  


Кратко описание на функциите на длъжността:

Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите и техните организации пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

Общодостъпното място за получаване на информация във връзка с провеждането на подбора - информационното табло на  партерния етаж на Община Кърджали, както и на сайта на общината. 
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заявление

2. Декларация за липса на публични задълнения

3. Декларация за гражданство


 Прочитания: 1532 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign