Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Комисията за детето прие общинска програма за закрила на детето за 2014 година

 17 Март 2014

Отчетът по изпълнение на дейностите от общинската програма за Закрила на детето за 2013 година и Програмата по приоритетни области и оперативни цели за 2014 година бяха разгледани на редовно заседание на Комисията за детето. Нейни членове, представители на Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане”, Областна дирекция на МВР, Регионален инспекторат по образованието, МКБППМН и представители на НПО, които осъществяват дейности по закрила на детето, приеха единодушно отчета за миналата година като коментираха отделните приоритетни области и постигнатото по тях.
Бе отбелязано, че всеки конкретен случай на деца в риск се разглежда индивидуално и се прилагат мерки за закрила- отпускане на социални помощи, интеграционни добавки, издаване на направления за ползване на социални услуги. Само в краен случай се пристъпва към настаняване на деца извън семейната среда и то когато са изчерпани всички възможности за помощ в семейна среда. В контекста на дейностите по намаляването на детската бедност и условията за социално включване на децата бе отчетена добрата работа на дневните центрове за деца с увреждания „Надежда” и към Дома за медико- социални грижи за деца – Кърджали, както и помощта на специалистите от Ресурсен център за децата, посещаващи училище. Адмирирана бе и работата на социалните работници, назначени по проект „И аз имам семейство” към Община Кърджали за 2013 година, които насочват усилията си към утвърждаване на услугата „Приемна грижа”. В общината има вече 5 утвърдени професионални семейства, в 4 от които има настанени деца.
Що се касае до осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца в община Кърджали, бе отбелязано, че съвместната работа между Дирекция „Социално подпомагане”, Регионален инспекторат на образованието и Община Кърджали , въздейства положително върху необхванатите ученици в образователната система и деца в риск. Необходимо обаче е да се засили контрола, мотива на всеки преподавател да намери подход, да създаде интерес на ученици и деца в риск. Бе отчетено и че трудно се работи със семействата, които са с нисък образователен ценз или семейства, в които родителите не работят и използват труда на своите деца.
В отчета по изпълнение на дейностите от общинската програма за Закрила на детето за 2013 година са посочени редица дейности и по останалите приоритетни области свързани с подобряване здравето на децата, защитата им от всякакви форми на злоупотреби, насилие и експлоатация, насърчаването на подрастващите за участие в извънучилищни форми, както и дейностите в посока организирането на отдиха им, свободно време и способностите им.
Особено внимание членовете на Комисията за детето обърнаха на новата общинска програма за закрила на детето през 2014 година. В нея са заложени пет приоритета, конкретизирани са целите и дейностите за постигането им.
Приоритет ще бъде развиването на социалните услуги в общността за подкрепа на децата и семейството, както и развиването на система за подкрепа на отговорно родителство. Ще продължи политиката за включващо обучение на деца със специални образователни потребности, ще се търсят и форми за социално включване и разширяване на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
През 2014 акцент в програмата за Закрила на детето продължава да бъде здравето на децата, но вниманието се насочва и към защитата им от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. Тук се залага на повишаването на осведомеността на обществото, децата и техните семейства, както и развиване на услуги, насочени към превенция на насилието.


 Прочитания: 1454 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign