Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 17 Март 2014

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА за експертни длъжности,
за Център за настаняване от семеен тип – 3 броя и Защитено жилище – 1 брой
Подборът на лица за експертни и подкрепящи дейности се извършва за целите на разкриване на нови социални услуги на територията на община Кърджали – необходими и произтичащи от подготовката, преместването и настаняването на децата и младежите от целевата група.

1. Подаване на документи. Срок и място за подаване.
Документите на кандидатите се приемат в срок от 17.03.2014г. до 17.04.2014 г. включително, в Информационния център на Община Кърджали /адрес: гр.Кърджали, бул. „България” 41, етаж 1/.

2. Извършване на подбор.
Кметът на общината сформира комисия за подбор на лица за експертни и подкрепящи дейности. Подборът се извършва в два етапа.

3.1 Първи етап: Разглеждане на подадените документи:
Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на община Кърджали. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата и на сайта на Община Кърджали на 24.04.2014г.
За целите на провеждане на втория етап от конкурса, комисията съставя график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати. Всеки допуснат до втори етап кандидат, получава писмено уведомление с часа и датата за събеседване.
Недопуснатите до събеседване кандидати се уведомяват писмено. В писмото се описва причината за недопускането до събеседване на съответния кандидат.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

3.2 Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати
Събеседването с допуснатите кандидати се провежда в периода от 29.04.2014 г. до 30.04.2014г. по график.
Събеседването цели изясняване на:
o мотивите за кандидатстване;
o очакванията към работата;
o професионалните компетенции;
o уменията за работа в екип и общуване;
o нагласите за вземане на решения;
o нагласите за работа с деца и лица с увреждания, осигуряване на грижа в среда близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата.

3. Класиране
За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на Община Кърджали. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Кърджали и на информационното табло в сградата на Община Кърджали на 09.05.2014 г. Комисията предлага на Кмета на община Кърджали да сключи договор за услуга с класираните кандидати за целите и в рамките на изпълнение на проекта.

4. Спецификация на лица за експертни и подкрепящи дейности
1.Консултант – 1 позиция
2.Хуманен лекар – със специалност детски болести -1 позиция
3. Шофьор- 1 позиция


5. Общи изисквания за заемане на експертните и подкрепящи длъжности в ЦНСТ и ЗЖ - Община Кърджали:
• Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
• Готовност за служебни пътувания,активно участие в обучителен процес, дейности свързани с обмяна на опит;
• Готовност за работа с деца и младежи с увреждания;
• Кандидатите да са физически здрави и да нямат говорни дефекти;
• Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатстват.

5.1 Специфични изисквания за заемане на длъжностите


1. Консултант - педагог
Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: бакалавър, магистър;
• Специалност: педагогика ,специална педагогика, социална педагогика;
• Условия за стаж по специалността – 2 години
• Подпомага организирането и провеждането възпитателно-обучителна дейност на настанените деца в Центъра за настаняване от семеен тип.
• Подпомага и консултира възпитателя при изготвянето на индивидуалин план , съгласно изискванията на ЗНП , за работа с деца със Специално образователни потребности.
• Работи в екип с възпитател, медицинска сестра, психолог и социален работник при изготвянето на текущи оценки на децата.
• Планира дейности свързани с развитие на интересите и способностите на децата в групата.
• Допълнителни квалификации .
• Владеене на Microsoft Office, Internet;

2.Хуманен лекар – със специалност детски болести
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше, магистър;
• Специалност – със специалност детски болести
• Условия за стаж по специалността – 2 години;
• Организира и урежда всички въпроси свързани с приемането, настаняването, престоя, изписването и дейностите по социална интеграция на децата в Центъра за настаняване от семеен тип;
• Владеене на Microsoft Office; Internet – се счита за предимство;
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

3.Шофьор
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – средно, средно специално;
• Условия за стаж по специалността – 2 години;
• Да притежава шофьорска книжка - категория В
• Отговаря за правилната експлоатация на повереното му моторно превозно средство и своевременна доставка на поверените му товари и удобно пътуване на хората в автомобила
• Умения и нагласа за работа с деца;
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.


5. Документи за кандидатстване.
- Заявление за допускане до конкурс – по образец;
- Професионална автобиография (CV);
- Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
- Копие от диплома за завършено образование;
- Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец;
- Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения ,копие на шофьорска книжка – за длъжността шофьор и др./

* При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекти с документи.Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.
 Прочитания: 1635 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign