Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 18 Март 2014

През м.май 2013 г. в община Кърджали стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А 12-22-102/22.05.2013 г., проект „Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали”, който се финансира по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
Общата стойност на договора е 81 217,00 лв. Проектът цели да се повиши квалификацията, да се подобрят професионалните компетентности и мотивация на служителите в общинска администрация – Кърджали.
Целевите групи на проекта обхващат 120 служители от общинска администрация.
По Дейност 5 от проекта „Организиране и провеждане на изнесено специализирано обучение „Прозрачна и ефективна общинска администрация в услуга на гражданите””, 45 служители - специалисти от кметствата в община Кърджали разделени на две равностойни групи взеха участие в обучение на следните теми: „Промени в Закона за гражданската регистрация” и „Работа със специализиран софтуерен продукт Актопис”.
Модулното обучение бе проведено в гр.Панагюрище в СПА хотел „Каменград” на следните дати: от 26.02.2014 г.до 28.02.2014 г. и от 12.03.2014 г. до 14.03.2014 г. Обучението бе насочено към преодоляване на проблемите, които се появяват при работата на служителите, свързана с гражданската регистрация, както и към подобряване на процеса на обслужване на гражданите. Планираните теми бяха насочени изцяло към повишване на ефикасността на работа на общинската администрация.
Обучението бе придружено с решаване на тест и попълване на анкетна карта за обратна връзка. На служителите бяха връчени сертификати за успешно завършен семинар. С реализирането на дейност 5 от проекта приключи изцяло обучението на служителите от общинската администрация.
Проектът „Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1493 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign