Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 3

 21 Март 2014

П О К А Н А
№ 3

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 27.03.2014 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2. Промени в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Кърджали.
3. Приемане на уточнения годишен План и Отчет за изпълнението и приключване на Бюджета на Община Кърджали за 2013 г.
4. Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за устойчиво развитие на Община Кърджали през 2011-2015 г. „За успеха на Кърджали” за 2013 г.
5. Допълнение и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 год.
6. Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.
7. Даване на съгласие за предоставяне на обекти – публична общинска собственост.
8. Даване на съгласие за предоставяне на обекти – частна общинска собственост на Регионално управление "Български пощи" – Пловдив.
9. Даване на съгласие за придобиване от Община Кърджали на имот – частна собственост за изграждане на нова детска градина в Кърджали, кв. “Възрожденци”. Определяне на реда, условията и критериите за придобиване на имота.
10. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлен имот с № 014138, находящ се в землище с. Жинзифово, собственост на Йълмаз Осман Мехмед и Сюлейман Ферад Юмер за инвестиционни намерения през полски път с № 014144 -публична общинска собственост по КВС на землище с.Жинзифово.
11. Актуализация на финансовата оздравителна програма на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр.Кърджали.
12. Изменение на Решения № 153, № 154, № 155 от 04.09.2013 г., съгласно Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Кърджали и Решения № 47, № 48, от 27.02.2014 г., съгласно Протокол № 2 на Общински съвет – Кърджали.
13. Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в проекта „Създаване на дигитален център „Родопа” в Регионална библиотека ”Н. Й. Вапцаров” гр. Кърджали за конвертиране на уникални обекти с културна стойност от региона за първи път”, кандидатстващ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
14. Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в проекта „Обновяване на сградата на Народно читалище „Родопски фар 1938”, кв. Гледка, гр. Кърджали”, кандидатстващ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
15. Изменение и допълнение на Решение № 216 от 17. 03. 2005 г. и Решение №42 от 28. 04. 2005 г. на Общински съвет – Кърджали.
16. Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа за 2014/2016 г.
17. Оптимизиране на мрежата от предучилищни заведения в Община Кърджали.
18. Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма и Спортен календар за 2013 г. за развитието на детско - юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План – програма и Спортен календар за 2014 г. за развитието на детско - юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали.
19. Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали за 2013 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2014 г.
20. Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2013 г. и приемане на Общински план за младежта за 2014 г.
21. Приемане на Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2013г.
22. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали през 2013 г. Приемане на програма за периода 2014 – 2018 г. и план за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали през 2014г.
23. Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2013 г. и Общинска Програма за закрила на детето за 2014 г.
24. Актуализация на част от Подробен устройствен план на град Кърджали в обхват, съгласно приложении скици.
25. Изготвяне на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за “Реконструкция на път HKV21757, със стар №М2, М6, ІІІ-5072, с. Сестринско, с. Поповец /с. Пътниково, с. Светослав /HKV 2175, Община Стамболово, Област Хасково”, за частта от пътя в землището на с. Страхил войвода, Община Кърджали, област Кърджали.
26. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
27. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – специализирана план схема на мрежа за предаване на интегрирани данни на “Технолукс” ООД в кв.”Веселчане”, гр.Кърджали. Инвестиционен проект за обект: Мрежа за предаване на интегрирани данни на “Технолукс” ООД в кв.”Веселчане”, гр.Кърджали.
28. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулирани поземлени имоти №010018 и №010035 по картата за възстановена собственост в землището на с.Глухар, общ.Кърджали.
29. Изменение и допълнение на маршрутни разписания от общинската транспортна схема на община Кърджали.
30. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1969 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign