Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 31 Март 2014РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГРАД КЪРДЖАЛИ

ОБЯВА

На основание на Чл. 90 ал. 1от КТ и Решение № 18/ 2.01.2014 г. на Общински съвет- град Кърджали и Заповед № РД-08-53 от 31 март 2014 г. на Директора на Регионален исторически музей – Кърджали за обявяване на конкурс за заемане на длъжностите: управител, екскурзовод - 2 души, билето продавач - 4 души и пазач - 3 души на Археологически комплекс ”Перперикон”

ОБЯВЯВА
КОНКУPС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

УПРАВИТЕЛ – 1
ЕКСКУРЗОВОД – 2
БИЛЕТО ПРОДАВАЧ - 4
ПАЗАЧ - 3

Конкурсът се провежда при следните условия:
Място на работа – Археологически комплекс „Перперикон” край с. Горна Крепост, Община Кърджали
Характер на работа – ръководство, организация, обслужване на туристи, опазване и контрол на цялостната работа на обект Археологически комплекс „Перперикон” - по длъжностна характеристика за всяка обявена длъжност.

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1. УПРАВИТЕЛ – висше образование, магистър; предимство за специалности мениджмънт, икономика или туризъм; правоуправление на МПС с шофьорска книжка категория „В”; владеене на английски език.
2. ЕКСКУРЗОВОД - висше образование, предимство за специалности история, археология или туризъм; владеене на два европейски езика.
3. БИЛЕТОПРОДАВАЧ - средно образование; предимство за специалности икономика или търговия.
4. ПАЗАЧ - средно образование; опит в охранителна дейност; добра физическа кондиция.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
1. Молба /заявление / за участие.
2. Документ за самоличност - копие.
3. Документ за трудов стаж - копие.
4. Професионална автобиография.
5. Копие от документ за завършено висше или средно образоване – според длъжността.
6. Копие от документ за компютърна грамотност - за длъжността управител.
7. Копие от документ за владеене писмено и говоримо на европейски езици - за длъжностите управител и екскурзовод.
8. Свидетелство за съдимост.
9. Медицинско свидетелство за работа.
10. Удостоверение от психо диспансер.
11. Копие от шофьорска книжка, категория ”В” - за длъжността управител.
III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
1. Допускане до събеседване - по документи.
2. Събеседване, което да обхваща следните направления:
• познания върху нормативната уредба, действаща в областта на културно-историческото наследство, в областта на музейното дело и опазването на паметниците на културата;
• цялостна административно–управленска дейност на управителя;
• познание върху административните, стопанските, финансовите и трудово-правните въпроси;
• комуникативни способности и делови качества.
IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Формуляри: Молба - заявление за участие и Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставят на кандидатите в деловодството на Регионален исторически музей за запознаване.
V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Регионален исторически музей – ул. „Републиканска” №4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.
Документите се подават в плик с посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, намиращо се на ет. 1 в сградата на Община Кърджали и в сградата на музея.
За справки тел. 0361 63586 Прочитания: 2025 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign