Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект: „Дом за всяко дете -2”

 01 Април 2014

Проект: „Дом за всяко дете -2”

От март 2014г. Община Кърджали стартира изпълнението на проект „Дом за всяко дете-2”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0031-C0001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Разкриване на социални услуги в общността”. Проектът е с продължителност 12 месеца и е на обща стойност - 554 424, 40 лева.
Основната цел на проекта е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции чрез развитие на резидентни форми на услуги в община Кърджали, а именно Центрове за настаняване от семеен тип и Защитено жилище.
В трите ЦНСТ и Защитеното жилище ще се предоставя качествена грижа на:
• деца и младежи с увреждания от специализираните институции,
• на деца с умствена изостаналост,
• деца с физически увреждания от домовете за медико-социални грижи за деца,
• деца и младежи, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа,
• деца с увреждания от общността;
• Семейства на деца с увреждания.
Предоставяните грижи ще бъдат ориентирани към индивидуалните нужди на всяко дете и ще им гарантира живот в семейна или в среда близка до семейната. Чрез прилагане на модерни подходи за социална работа от квалифициран и обучен персонал ще се преодолява социалната изолация на деца и младежи с увреждания от специализираните институции.
В рамките на проекта с децата и младежите ще работят 38 души квалифициран персонал в трите ЦНСТ-та и 5 души персонал в Защитеното жилище.
Предоставянето на социалните услуги ще продължи след приключване на проекта като делегирана от държавата дейност. С решението си, Общински съвет-Кърджали гарантира, че услугите ще бъдат предоставяни минимум 5 години след създаването им.


Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


Инвестира във вашето бъдеще!


 Прочитания: 2180 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign