Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за обществено обсъждане

 03 Април 2014

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект на План за развитие на Община Кърджали за периода 2014-2020 г.
Планът за развитие на Община Кърджали е основния стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината през настоящия програмен период като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на общината,както и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие.
Общественото обсъждане ще се проведе на 10.04.2014 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали.
Проектът на Плана за развитие на Община Кърджали за периода 2014-2020г. е публикуван на интернет страницата на Община Кърджали – www.kardjali.bg в раздел „Актуално”.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „ Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 10.04.2014 г./четвъртък/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 10.04.2014 г. /четвъртък/.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1657 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign