Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 04 Април 2014

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с „Изработване на ПУП и изработване на доклад за преценка необходимостта от ОВОС и оценка на съвместимост по проект "Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/017 по оперативна програма "Регионално Развитие" 2007-2013 г.” Община Кърджали Ви кани на обществено обсъждане относно:

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВЯНЕ НА ЧАСТ ОТ гр. КЪРДЖАЛИ, ПОПАДАЩИ В СЛЕДНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. Територията, ситуирана между бул. „България”, бул. „Тракия”, бул. „Беломорски” и ул. „Булаир”;
2. Територията, ситуирана между ул. „Добруджа”, ул. „Богдан” ул. „Ивайло”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Беласица”, ул. „Иван Вазов”, ул. Климент Охридкси”, ул. „аспарух”. Изключва се зоната на ансамбъл „ Климент Охридкси”, в рамките на ул. „Климент Охридски”, ул. „Оборище” и ул. „Иван Вазов”.
3. Част от Индустриална зона „Юг” /складово-индустриална зона район „Горубсо”/, в рамките на кварталите 146а, 146, 265 и част от квартал 160.


ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ, КОИТО ИМАТ ИМОТНИ ИЛИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ИНТЕРЕСИ ИЛИ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ НАМЕРЕНИЯТА НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП МОГАТ ДА ГИ ЗАЯВЯТ НА 07.04.2014 ОТ 13:00 ЧАСА ДО 16:00 ЧАСА В ЗАЛА № 303 НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ.

ВСИЧКИ ПОИСКАЛИ СПРАВКА СЛЕДВА ДА НОСЯТ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ И СКИЦИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ИЛИ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН
 Прочитания: 1655 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign