Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт"

 15 Април 2014

Магистърската програма „Младежки дейности и спорт" се реализира в Националната спортна академия „Васил Левски", Учителски факултет в професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание” в два семестъра (60 кредита) в редовна и задочна форма на обучение. Програмата дава възможност за придобиване на допълнителна образователна и професионална квалификация в контекста на изискванията за продължаващо обучение и учене през целия живот.
Магистърската програма е създадена в отговор на актуална обществена потребност от специалисти със знания и компетентности в европейските измерения на младежките дейности и спорта.
Усвояват се следните знания, умения и компетенции:.
- характеристики и европейски насоки на младежките дейности;
- влияние на младежките и спортните практики върху физическото, психическото и социалното развитие на младите хора и активното им утвърждаване в европейското гражданско пространство;
- работа в национални и международни екипи;
- разработване и управление на проектни дейности;
- анализ и съставяне на нормативни документи;
- използване на технологии за осигуряване и управление на информация;
- специфична комуникация и подходи на въздействие във връзка с разнообразни младежки дейности;
- осъществяване на връзки и взаимодействия между различни държавни, обществени и неправителствени младежки организации;
- анализ и синтез на данни и научни резултати.
Възможности за кариера и практическа реализация:

Магистърската програма е единствената образователна програма в България, която дава професионални знания и квалификация в сферата на младежките дейности. Завършилите могат да работят като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в недържавни стопански и нестопански организации, в национални и международни организации, да бъдат ръководители, експерти, консултанти и обучители по проекти в управлението на младежта, физическото възпитание и спорта.
Професията „Младежки работник" е включена в Националната класификация на професиите и длъжностите през 2011 г. В Република България е приет отделен Закон за младежта (2012), в който се регламентират младежките дейности и организации.
Поради интензивното търсене на специалисти по младежки дейности, в синхрон с
националните и европейските стратегии, политики и приоритети за развитие на младежта,
дипломиралите се по магистърската програма могат веднага да започнат работа като експерти и сътрудници в общинските и областните администрации за младежки дейности и спорт в столицата и в страната.
За контакти:
Ръководител на магистърската програма: Доц. Елеонора Милева, доктор E-mail: emileva2002@vaboo.com
Подробна информация за магистърската програма „Младежки дейности и спорт" може да намерите на Интернет сайта на НСА: www.nsa.bg/bg/page,1572


 Прочитания: 1339 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign